Så fördelas anslagen till värdefull natur – dråpslag mot biologisk mångfald

Biologisk mångfald Mer pengar till markersättningar, men ett dråpslag mot arbetet att bevara biologisk mångfald. Nu har Naturvårdsverket beslutat om anslagen för värdefull natur. Så här fördelas medlen.

Så fördelas anslagen till värdefull natur – dråpslag mot biologisk mångfald
Foto: Adobe Stock.

För 2024 uppgår det totala anslaget för skydd av värdefull natur till knappt 1643 miljoner kronor. När Naturvårdsverket nu har beslutat om hur medlen ska fördelas, konstaterar myndigheten att budgetnivån slår hårt mot arbetet att bevara biologisk mångfald.

– Vi ger mer pengar för våtmarker och mot invasiva främmande arter i linje med regeringens satsningar. Vi har dock tvingats prioritera bort annat. Resurserna till skötsel av skyddad värdefull natur är nu lägre än på många år och kommer att ge negativa effekter på biologisk mångfald och besökares naturupplevelser runt om i landet, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen i en kommentar.

De områden som får minskade medel under 2024 är bland annat insatser för hotade arter, restaurering av ängs- och betesmarker och bidrag till kommunala naturvårdsprojekt, även kallat LONA.

− Inom LONA är det endast pågående projekt som får medel i år. Friluftsliv prioriterar vi lägre för att kunna värna skötsel av värdefulla arter och naturtyper, säger Maria Widemo, chef för artenheten i en kommentar.

Fakta

Områden som får minskade medel under 2024:

  • Verksamheten inom naturum
  • Insatser för byggnader och anläggningar i naturreservat
  • Insatser för hotade arter
  • Restaurering av ängs- och betesmarker
  • Länsstyrelsernas insatser vid förekomst av rovdjur
  • Bidrag till kommunala naturvårdsprojekt (LONA)

Budgeten för skydd av värdefull natur ökade 2024 med 500 miljoner kronor. Större delen av pengarna, knappt 84 procent, går till att ersätta markägare när de avstår från skogsbruk eller annan markanvändning för att skydda naturen och bevara den biologiska mångfalden.

 −Den här ökningen är viktig för att kunna bilda naturreservat för biologisk mångfald och för friluftslivet. Eftersom tidigare satsningar tar slut 2024 så minskar sedan anslaget igen till 2025 om inte någon ytterligare satsning kommer, avslutar Claes Svedlindh.

Fakta

Så fördelas medlen till värdefull natur

Belopp
Förvaltning av skyddade områden301300000
Åtgärder för hotade arter28000000
IAS15540000
LONA ordinarie21227000
LONA våtmark93001000
Nat ersättningsprogrammet restaurering18450000
Rovdjursmedel60100000
Naturverksamhet26273000
Statliga leder29840000
Övrigt6990000
Fördelning per område, anslag 1:3
Belopp
Markåtkomst1375987000
Förättning förhandling91600000
Bidrag kommuner40000000
It-stödet VicNatur samt övr. it29430000
Bidrag till länsstyrelser67200000
Övriga kostnader23499000
Kartering och analysunderlag10800000
Nationalparksarbete7184000
Fördelning per område, anslag 1:14

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.