Regleringsbrev 2024 – detta ska myndigheterna göra

Miljöpolitik Varje år anger regeringen genom regleringsbrev vad alla statliga myndigheter särskilt ska göra. Hållbarhetsexperten Mattias Goldmann går igenom de nya uppdragen inom klimatomställningen, där vi ser ett starkt fokus på transportsektorns omställning till eldrift.

Regleringsbrev 2024 – detta ska myndigheterna göra
Mattias Goldmann.

Myndigheterna presenteras i bokstavsordning, med uppdragen något kortade men beskrivna såsom regeringen gör det, och en kort kommentar om innebörden därefter.

 • Boverket
  Boverket ska identifiera kommuner som genom bl.a. samhällsplanering skapar förutsättningar för elektrifiering av sjöfart, inklusive kollektivtrafik, och redovisa goda exempel på hur det kan genomföras, senast 31 maj.
  I kommuner som Göteborg och Stockholm ingår sjöfart i kollektivtrafiken, med spännande satsningar på elektrifiering men ett fortsatt beroende av flytande drivmedel som ofta har betydande lokal miljöpåverkan. Boverkets sammanställning är troligen ett steg på vägen mot utökad stimulans för omställningen, med kommande finansieringsmöjligheter för bl.a. SL, Västtrafik och tillverkare som Candela.
 • Energimarknadsinspektionen
  Energimarknadsinspektionen ska utveckla och genomföra metoder och arbetssätt för att korta ledtiderna för tillståndsprocesser, med Lantmäteriet och berörda länsstyrelser, inom ramen för faktiska ansökningar. Förbättrad överföring nord-syd, mellan elområden och till tillväxtområden samt till slutkund med stor samhälls- och/eller klimatnytta prioriteras. En metod för nätutvecklingsplaner i energiplaneringssyfte ska utvecklas, med transparens och dialog i relevanta planeringsprocesser. Planerade nätinvesteringar som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och ny last ska anges, för alla branscher och trafikslag, med ett ändamålsenligt it-stöd, färdigt 31 augusti 2025. Pilotprojektet Norra Sverige ska genomföras; en plattform för dialog med regionalt verksamma aktörer om elmarknadens regelverk och hur flexibilitet kan integreras i relevanta projekt utifrån nyindustrialiseringen i Norrbottens och Västerbottens län så att anslutning till elnätet eller abonnemangsökning blir effektiv och underlättar investeringar för elektrifieringen och den gröna omställningen.
  Kortade ledtider är centralt för Sveriges omställning och många aktörer har anledning att nära följa hur EI arbetar med detta uppdrag, medan det blir konkurrens mellan företag och delar om landet att bli prioriterade enligt regeringens diffusa nyttodefinition. Hybrit och H2GreenSteel och andra projekt i norr kommer att betona det tredje uppdraget starkt – det är avgörande för expansionen i norr.
 • Energimyndigheten
  Energimyndigheten ska redovisa hur de bygger upp och utvecklar den nationella samordningen för laddinfrastruktur. Senast 31 mars 2025 ska de utvärdera skattereduktionen för rena och höginblandade flytande biodrivmedel.
  Energimyndigheten är nu nyckeln för utbyggnaden av laddinfrastrukturen, där nästan samtliga kommuner ligger under EU:s rekommenderade riktvärde på 1 laddplats per tio elbilar, och där AFIR-direktivet ska genomföras. Deras uppdrag kring skattebefrielsen för biodrivmedel får stor betydelse för producenterna av biodrivmedel, särskilt efter att reduktionsplikten sänkts –marknaden för biogas, HVO100, RME100 och E85 blir då viktigare.
 • Naturvårdsverket
  Naturvårdsverket ska ge en samlad redovisning av hur medlen för Klimatinvesteringar använts sedan anslagets start, med resultat och samhällsekonomiska effekter, ”inom respektive utom Sveriges gränser”, samt sysselsättningseffekter och hur stödens samhällsekonomiska effektivitet kan ökas. Naturvårdsverket ska även redogöra för den särskilda satsningen för ökad utbyggnad av laddinfrastruktur 2023–2025 och lämna förslag på hur förordningen om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon bör förändras för att effektivisera icke-publik laddinfrastruktur, samt hur ett konkurrensutsatt anbudsförfarande kan utformas för stöd till installation av icke-publik laddinfrastruktur och förslag på stödnivåer.
  Uppdragen blir avgörande för vad som kommer efter dagens Klimatklivet, Industriklivet och Stadsmiljöavtalen, där hänsyn måste tas till bl.a. SDs kritik mot att för mycket av omställningen sker med utländska produkter. Allmännyttan, köpcentra och många andra bör nära följa – och söka påverka – förslagen om icke-publik laddning.
 • Sjöfartsverket
  Sjöfartsverket får 2024 ett tillskott på 45 miljoner kronor för att påbörja omställningen av dess egen båt- och fartygsflotta till att bli fossilfri. Myndigheten ska redovisa hur omställningsarbetet fortskrider och vilka åtgärder som har vidtagits.
  Uppdraget är en affärsmöjlighet för de som erbjuder eldrivna fartyg, liksom för förnybara drivmedel för sjöfart. Det är också en framgång för Svensk Sjöfart som länge argumenterat att Sjöfartsverket bör gå före i omställningen.
 • Trafikanalys
  Trafikanalys ska ta fram ett kunskapsunderlag om storskalig elektrifiering av transportsektorn, inklusive flyg och sjöfart, med konsekvenser för markanvändning, elnät och beredskap, lokalt, regionalt och nationellt. En uppdaterad analys av ägandet och den regionala fördelningen av elfordon ska ingå, samt marknadsutvecklingen även efter 2030. Uppdraget ska genomföras i dialog med Energimyndigheten, redovisas senast 30 november 2024. Därtill ska de följa upp etappmålet om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik, utveckla statistiken för elektrifieringen inom transportområdet och kartlägga tillhandahållandet och användningen av eldrivna enpersonsfordon i Sverige.
  Uppdragen är nycklar till att förstå elektrifieringens faktiska el- och effektbehov, hur vehicle-to-grid kan utformas, samt som underlag för att med policies och riktad stimulans utjämna regionala skillnader. Etappmålsredovisningarna kommer att visa att den senaste tidens stimulans till personbilsanvändning slår mot kollektivtrafiken och cyklingen, vilket den politiska majoriteten troligen är medveten om.
 • Trafikverket
  Trafikverket ska fortsatt redovisa hur myndigheten ökar samverkan och utbyte med berörda aktörer kring forskning och innovation om elflyg. Senast 31 mars ska de redovisa hur medlen för Stadsmiljöavtal använts under 2023, med klimateffekt, för en slutredovisning när sista projektet slutrapporterats. De ska samverka med relevanta aktörer kring förutsättningarna för aktiva transporter, genom vägledningar och exempel för regioner och kommuner.
  Trafikverkets uppdrag är begränsade nu, mycket mer följer med nationella planen för infrastruktur. Vad som kommer efter Stadsmiljöavtalen, som nu fasas ut, påverkas av verkets analys. Uppdraget kring aktiva transporter är diffust, men i linje med regeringens uppdrag att förstärka Steg 1- och 2-åtgärder i nationella planen.
 • Transportstyrelsen
  Transportstyrelsen ska underlätta certifiering av nya lösningar för elektrifierad sjöfart med fokus på konvertering av fartyg till eldrift. Uppdraget ska redovisas senast 30 november.
  Att konverteringsuppdraget är begränsat till sjöfart förvånar då Transportstyrelsen tidigare arbetat fram förslag för hur konvertering av fordonsflottan kan ske. Eventuellt samordnas detta med Boverkets uppdrag om elektrifierad sjöfart.
 • Samlad bedömning
  Huvudfokus för regeringens uppdrag till myndigheterna är att påskynda omställningen till eldrivna transporter, där det nu blir ökad klarhet kring vem som huvudansvarar för vad – men utan en glasklar logik kring hur fördelningen gått till. Det är intressant att fokus nu tydligt vidgas från vägburna transporter till även sjöfart och flyg. För att uppdragen ska ge önskad effekt är det dock centralt att själva elfordonen och framförandet av dem är ekonomiskt attraktivt för såväl privatpersoner som näringsidkare, inklusive åkerier och kollektivtrafikens huvudmän och operatörer. Här är den avskaffade bonusen för elbilar och det kraftigt sänkta priset på fossil diesel (med sänkt skatt och sänkt reduktionsplikt) allvarliga hinder.
  En bredare syn på omställningen finns bara fläckvis, i begränsade uppdrag att stimulera aktiva transporter och följa upp mål för cykling och kollektivtrafik. Denna omställning har haft stor glädje av de befintliga klimatstöden, som nu ska utvärderas och där stöd av dagens storlek och inriktning bara blir kvar om klimatnyttan i Sverige tydligt kan visas.
  Möjligheterna att nå såväl Sveriges 2030-mål för transportsektorn som Sveriges 2030-åtagande gentemot EU kan inte sägas tryggade med dessa uppdrag, inte heller ”hela vägen till nettonoll 2045” som är regeringens huvudmål.
  Lika viktigt är vad som inte står. Uppdraget till alla berörda myndigheter att följa upp Agenda 2030-målen, SDG:erna, är borta vilket väckt protester från oppositionen, likaså uppdraget att minska myndigheternas eget resande genom Resfria Möten i Myndigheter, REMM.

Mattias Goldmann

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.