Regeringens CDM-projekt utreds

CDM-kritiken har haglat på senaste tid, såväl från EU-håll som på internationell nivå. Nu har också regeringen bestämt sig för att se över sina miljöinvesteringar i utvecklingsländer.

Regeringens CDM-projekt utreds

Det blir Energimyndigheten som får i uppdrag av regeringen att förbättra och se över klimatnyttan med de investeringar som Sverige gör i projekt via mekanismen Clean Development Mechanism, CDM. Projekten spänner från biobränsleeldade kraftverk i Indien, småskalig vattenkraft i Malaysia och vattenrening med hjälp av solenergi i Rwanda.

– Gröna investeringar i andra länder är ett effektivt sätt att bidra till nödvändig hållbar utveckling i u-länder och snabbt minska utsläppen. Det regeringen nu vill säkerställa är att det inte ska finnas någon svaghet i våra investeringar, utan att åtgärderna är sådana som annars inte skulle ha vidtagits och att de bidrar till hållbar utveckling, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Ser över redovisning

En viktigt del i Energimyndighetens uppdrag blir att säkerställa att projekten inte skulle ha sjösatts även utan investeringen, det så kallade additionalitetskravet som är uttalat inom Kyotoprotokollets ramverk för flexibla mekanismer. Andra delar i uppdraget är att se över hur investeringarna kan fördelas över tid, hur projektresultaten ska redovisas och hur en ambitionshöjning i klimatmålen på EU-nivå påverkar utrymmet för att använda CDM. Mekanismen ses som ett sätt för Sverige att minska sina utsläpp förutom minskningar på hemmaplan och därmed nå uppsatta klimatmål.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.