Regeringen satsar på klimat och havsmiljö i vårbudgeten

Regeringen prioriterar klimatåtgärder i trafiksektorn och havsmiljön i den ekonomiska vårpropositionen. Miljöpolitikens budget ökar från närmare 4,6 miljarder 2006 till 4,9 miljarder 2007 och fem miljarder 2008.

I vårbudgeten införs en ny post för förbättrad havsmiljö. En halv miljard kronor satsas på havsmiljöinsatser till 2010. 40 miljoner kronor avsätts i år, 100 miljoner kronor 2008, 150 miljoner kronor 2009 och 200 miljoner kronor 2010. En satellitbilddatabas inrättas vid Lantmäteriverket för att följa Östersjöns miljö.

– Vi tillför medel för att minska utsläppen till våra hav och motverka övergödningen, men också till konkreta åtgärder för att restaurera döda havsbottnar. Med satellitdatabasen förstärker vi bland annat oljeskyddsberedskapen och möjligheterna att kartlägga algblomningen, uppger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.

I vårbudgeten ingår också miljöbilspremien som infördes den 1 april. Regeringen avsätter 50 miljoner kronor 2007 och 100 miljoner kronor per år 2008 och 2009 för premien som betalas ut som ett kontantbidrag på 10 000 kronor till privatpersoner som köper en ny bil som uppfyller premiens miljökrav.

Klimatpolitiken ännu i sin linda

I propositionens avsnitt om klimatpolitik konstateras att regeringen har tagit flera klimatinitiativ. Ett vetenskapligt råd för klimatfrågor har inrättats med uppdrag att bidra med vetenskapliga bedömningar till den klimatpolitiska proposition som regeringen avser att presentera 2008. Den kommande parlamentariska beredningen för klimatfrågor ska utgöra beredning för den klimatpolitiska propositionen. Regeringen har också inrättat en kommission för hållbar utveckling. Regeringen tänker återkomma med förslag till finansiering av en klimatmiljard för klimatrelaterad energiforskning och utveckling samt investeringsstöd.

Ska verka för en global klimatlösning

I propositionen skrivs också att klimatfrågan är genuint global och inget som Sverige eller EU kan lösa själva med EU-målen om minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybar energi och biodrivmedel samt ökad energieffektivisering. Helt avgörande är att en bred internationell uppslutning kommer till stånd. Regeringen ska ha en hög ambitionsnivå i både det internationella och det nationella klimatarbetet, utlovar man i propositionen. Regeringen anser att EUs system för handel med utsläppsrätter för koldioxid bör breddas till fler sektorer och gaser och att man bör sträva efter att fler länder och regioner ska ingå i handelssystemet.

Näringsdepartementet miljösatsar

Det är inte bara på miljödepartementet som det sker satsningar med koppling till miljö och klimat. Näringsdepartementet rapporterar om åtgärder för effektivare energianvändning, ökat anslag till solvärme och en satsning på miljöteknik.

140 miljoner kronor per år satsas på åtgärder för en effektivare energianvändning mellan år 2008 och 2010. I satsningen ingår stöd för den kommunala energirådgivningsverksamheten och de regionala energikontoren. Regeringen skriver i sin proposition att EU-direktivet om obligatoriska energideklarationer av fastigheter kommer att öka betydelsen av rådgivning.

Pengar till miljöteknik och solvärme

Näringsdepartementet ökar också anslaget till solvärme. Anslaget ska stimulera installation av solvärme i bostadshus. Anslaget för 2007 ökas med 5 miljoner kronor. För 2008 beräknas anslaget till 12 miljoner kronor och för 2009 och 2010 till 14 miljoner kronor per år.

Regeringen tänker också genomföra ett program för utveckling och ökad konkurrenskraft för svensk miljöteknik. Satsningen på miljöteknik omfattar 80 miljoner kronor 2007 och 150 miljoner kronor per år 2008-2010. Forskning, utveckling och demonstration av ny fordonsteknik ses som en viktig del i satsningen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.