Rapport: Så kan kommuner skapa bättre luft i städer

Luft En ny studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Naturvårdsverket, visar att strategisk placering av byggnader och vegetation i en växande stad kan begränsa negativa effekter från byggen.

Rapport: Så kan kommuner skapa bättre luft i städer
shutterstock

– Luftkvalitet finns oftast inte med alls när framtidens täta, gröna städer diskuteras, men det är en viktig fråga att lyfta. I några av Sveriges städer överskrids redan idag de tillåtna halterna av luftföroreningar och risken är att det förvärras vid en förtätning, säger Jenny Lindén, luftexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sveriges befolkning beräknas öka med drygt en miljon fram till 2030 och tillväxten kommer främst ske i städerna. Förtätning av städerna är en strategi för att kunna hantera denna utveckling. Att bygga tätt kan innebära många miljöfördelar i form av ökad energieffektivisering, mer samtransport och ökad kollektiv resursfördelning. Men det finns även en risk att tätare bebyggelse försämrar ventileringen av stadens gaturum.

Rekommendationer för kommuner

I rapporten presenterar IVL en översikt om samband mellan förtätning och luftkvalitet, samt möjligheter och rekommendationer för hur kommuner kan arbeta med luftkvaliteten i förtätningsprojekt. I studien ingår en översikt av verktyg, åtgärder och styrmedel som finns tillgängliga, samt exempel på hur arbetet med luftkvalitet sett ut i ett antal fallstudier. 

För att förhindra dålig luftkvalitet vid förtätning av städer kan man i planeringsstadiet använda datormodeller för att simulera vilka effekter olika typer av byggnader, vegetation och trafikåtgärder skulle ha på luftkvaliteten.

Till exempel kan det vara gynnsamt att variera höjden på husen för att öka luftomblandningen så att förorenad marknära luft späds ut eller att använda vegetation som barriär mellan utsläppskälla och platser där människor vistas.

Öka växtligheten

– Växtlighet är ett bra exempel. Mer vegetation kan precis som förtätad bebyggelse begränsa ventilationen om den placeras fel. Man ska exempelvis undvika att placera träd med täckande krona över trafikerade platser, lastzoner eller andra platser där utsläpp sker. Men genom att planera och optimera vegetationen kan man i stället få en renande effekt på stadsluften, säger Jenny Lindén.

Läs mer: Ny metod förenklar mätning av partiklar i luften

Läs rapporten här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.