Plan för miljöbättre vattenkraft föreslås

Havs- och vattenmyndigheten vill ta fram en vägledning för vad som är bästa miljöteknik för vattenkraftverk. Förslaget har lämnats i en rapport till regeringen.

Plan för miljöbättre vattenkraft föreslås

Havs- och vattenmyndigheten föreslår bland annat att det görs en årlig avstämning av hur arbetet går med att nå de svenska miljömålen och att uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten och förnybarhetsdirektiv. Myndigheten vill också tillsammans med forskare och näringen ta fram en vägledning för vad som är bästa miljöteknik för vattenkraftverk. I första steget handlar det om faunapassager, galler och fiskavledning samt vattenhushållning med tillhörande vattennivåer och tappningar.

Vid de två dialogmöten som hölls i maj med ett 80-tal deltagare, framkom det tydligt att vattenkraften måste bli mer ekologiskt anpassad om Sverige ska nå miljömålet om Levande sjöar och vattendrag och kraven i EU:s ramdirektiv för vatten. Idag har bara cirka 200 av 2100 vattenkraftverk fiskvägar och det är okänt hur många av dessa som fungerar. Snabba höjningar och sänkningar av vattentappningarna vid kraftverken gör också att flera vattendrag endast har måttlig eller sämre ekologisk status.

–Deltagare var eniga om att vattenkraften har negativa ekologiska effekter och att det krävs åtgärder för att göra den mer ekologiskt hållbar, exempelvis att skapa vandringsvägar för fiskar och andra organismer, säger Niklas Egriell, utredare vid enheten för biologisk mångfald och fiske i ett pressmeddelande.

En fråga som det råder oenighet om är om krav på skyddsåtgärder ska vara generella eller inte. Branschen avstyrker generella lösningar medan vissa miljöorganisationer efterlyser sådana. Havs- och vattenmyndigheten utesluter inte behovet av vissa grundläggande krav på ekologisk hänsyn men anser att det bör vara möjligt med anpassade och mindre omfattande skyddsåtgärder för vissa vattenkraftverk.

– Man bör titta på var olika åtgärder ger bäst möjligheter att få tillbaka naturvärden. Det kan exempelvis vara en plats där en värdefull fiskstam hotas på grund av ett för litet bestånd och en för låg genetisk mångfald, alltså att det finns en risk för inavel, säger Niklas Egriell.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.