Peter Kullgren (KD): ”Behöver överväga olika aspekter”

Artikelserie del 3 Regeringen har hittills varit tyst om Skogsstyrelsens förslag att utreda nya marknader för biologisk mångfald. Nu svarar Sveriges landsbygdminister Peter Kullgren – men lämnar många frågetecken.

Peter Kullgren (KD): ”Behöver överväga olika aspekter”
Peter Kullgren, Sveriges landsbygdsminister. Foto: Pressbild KD.

Det här är den tredje delen av Miljö & Utvecklings artikelserie om marknader för biologisk mångfald inom svenskt skogsbruk.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Del 1: Här skapas marknader för skogens biologiska mångfald

Del 2: Skogsstyrelsen: Införliva biologisk mångfald i marknadsekonomin

Sverige håller på att missa miljökvalitetsmålet Levande skogar. Enligt Skogsstyrelsen, som är ansvarig myndighet för målet, är orsaken bland annat att hög avverkning leder till att viktiga livsmiljöer och hotade arter minskar.

I rapporten Levande Skogar ger Skogsstyrelsen en rad förslag på hur Sverige kan vända den negativa utvecklingen och nå målet. Ett av förslagen är att skapa nya marknader och affärsmodeller för biologisk mångfald.

Enligt Stefan Karlsson, utredare på Skogsstyrelsen och en av författarna till rapporten, kan det vara den åtgärd som kostar staten minst pengar.

– Vårt förslag är att införliva biologisk mångfald i marknadsekonomin, precis som timmer och massaved. Det kan vara ett av de mest kostnadseffektiva sätten att bevara och utveckla biologisk mångfald på. Dessutom skulle det öka valfriheten för skogsägare, säger han.

Fakta

Miljökvalitetsmålet Levande Skogar

  • Sveriges miljömål om Levande skogar fastställer att ”skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturvärden och sociala värden värnas”.
  • Enligt Skogsstyrelsen, som är ansvarig myndighet för målet, går Sverige inte mot att nå målet till 2030. I stället minskar unika livsmiljöer, vilket påverkar känsliga och hotade arter negativt. En stor del av den negativa utvecklingen sker på grund av avverkning.    
  • Enligt Skogsstyrelsen saknas idag såväl styrmedel som åtgärder för att vända utvecklingen.
  • Skogsstyrelsens rapport för Levande skogar ger förslag för hur målet kan uppnås. Ett av förslagen är tillsätta en utredning om hur vi kan skapa marknader och nya affärsmodeller för biologisk mångfald inom skogsbruket.
  • Enligt Skogsstyrelsen kan det vara ”ett av de mest kostnadseffektiva sätten att finansiera biologisk mångfald på”.

Källa: Skogsstyrelsen.

Vill att frågan utreds

Exakt hur det ska gå till kan han i nuläget inte svara på. Förslaget till regeringen är i första hand att ge Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan.

– Det finns många frågetecken, som vad myndigheternas roll ska vara, vem som ska utföra tillsyn, vem som ska bestämma vad höga naturvärden är och vem som ska betala, säger han.

Men från regeringens håll har det hittills varit tyst. Enligt Stefan Karlsson har regeringen inte gett någon återkoppling på förslaget, och det står inte någonting i budgetpropositionen som presenterades i september.

Så svarar regeringen

Men nu, efter upprepade kontaktförsök från Miljö & Utveckling, svarar Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) över mejl på varför regeringen inte valt att driva frågan vidare. Det är dock inga tydliga svar han ger.

”Regeringen behöver alltid överväga utifrån många olika aspekter så som ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv när initiativ ska utvärderas” skriver han.

På frågan om varför regeringen inte väljer att gå vidare med förslaget, svarar han inte alls.

I stället ger han ett långt svar om att regeringen anser att ”näringslivet har en avgörande roll, bland annat för att bidra med affärsmodeller och investeringar som behövs för att få välmående och livskraftiga ekosystem”. Han skriver också att regeringen ser på ”aktiva och engagerade skogsägare som avgörande för att stärka ekosystemen i skogen”.

Ser regeringen att detta kan vara en väg framåt i arbetet med att skydda naturen och den biologiska mångfalden? 

”En mångfald av brukande av skogen är viktig. En stark äganderätt och skogsägarnas egna drivkrafter är avgörande för att uppnå de jämställda målen i skogspolitiken och att även i ökad utsträckning kunna ta tillvara skogens potential för ekonomi, klimat” skriver Peter Kullgren i mejlet.

Miljö & Utveckling försöker på nytt kontakta landsbygdsministern för tydligare svar.

Det är med andra ord inga klara besked som regeringen kommer med. Stefan Karlsson på Skogsstyrelsen har dock en teori om varför regeringen avvaktar.

– Det finns en väldigt hög konfliktnivå när det kommer till skogen. Frågan är vad vi ska använda skogen till, om vi ska ha mer virkesproduktion och ersätta fossila produkter, bevara den för biologisk mångfald, eller använda den för kolsänka eller rekreationsskogar, säger Stefan Karlsson.

Hur kommer man till rätta med det virkesbortfall som ett sådant här system kan innebära?

– Man kan exempelvis titta på att arbeta med skogen mer effektivt, genom att höja förädlingsvärdet. Men det är svåra avvägningar eftersom vi har ett stort tryck på virkesråvara i Sverige. Samtidigt har vi en kris med biologisk mångfald och då är det upp till politikerna att sätta ner foten och lösa målkonflikterna, vilket är vad vi efterfrågar i vår rapport.

Läs vad Sveriges landsbygsminister Peter Kullgren svarar här.

Del 1: Här skapas marknader för skogens biologiska mångfald

Del 2: Skogsstyrelsen: Införliva biologisk mångfald i marknadsekonomi

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.