PCB kan öka risken för bukfetma

Forskare vid Uppsala universitet har funnit ett samband mellan miljögifter i blodet och hur fett lagras i buken.

Fetma inne i buken är hälsofarligt och kan påverka om en person utvecklar diabetes eller högt blodtryck. Nu har två forskare vid Uppsala universitet funnit ett samband mellan höga nivåer av miljögiftet PCB189 och fördelningen av kroppsfett i buken.

Monica Lind, docent i miljömedicin på enheten för arbets- och miljömedicin, har tillsammans med Lars Lind, professor i medicin, analyserat data från den så kallade PIVUS-studien som omfattar drygt 1 000 70-åringar i Uppsala.

Halterna i blodet av 23 olika organiska miljögifter mättes hos 70-åringarna. 300 av dem undersöktes även med magnetkamera för att se mängden fett i olika delar av buken. Forskarna upptäckte att höga halter av ämnet PCB189, som är ett svårnedbrytbart miljögift, var relaterat till en hög andel fetma i buken.

– Detta fynd kan tala för att PCB189, som även var relaterat till diabetesutveckling, kan vara av betydelse för hur fett lagras i kroppen, säger Monica Lind.

För att förstå mekanismen bakom sambandet mellan miljögiftet och bukfetman behöver forskarna ta sig vidare genom kontrollerade laboratoriestudier.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.