Påverka miljöpolitiken

Fram till den 1 juli kan den hågade lämna in synpunkter på EU:s sjunde miljöhandlingsprogram, som kommer att innehålla de prioriterade miljömål som ska uppnås fram till 2020.

Under de senaste månaderna har kommissionen antagit ett antal strategiska miljöpolitiska initiativ: färdplanen för effektiva resurser, 2020-strategin för biologisk mångfald och ett meddelande om att förbättra genomförandet av EU:s lagstiftning. Syftet är att förbättra Europas konkurrenskraft och ekologiska återhämtningsförmåga. Initiativen är en integrerad del av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

Miljöhandlingsprogram

Det sjunde miljöhandlingsprogrammet som man nu tar sikte på ska vara en övergripande ram för dessa strategiska initiativ, där man fastställer prioriterade mål och tydligt visar hur miljöpolitiken kan bidra till grön tillväxt och bättre hälsa och välbefinnande. Bland annat ska det :

• förbättra genomförandet och verkställandet av EU:s miljöregler för att nå bättre miljöresultat.

• Se till att EU:s övriga politik också bidrar till klimat- och miljömålen.

• Garantera säker information och att de senaste vetenskapliga rönen ligger till grund för .

• Fylla luckor i politiken när det är motiverat med hänsyn till de senaste vetenskapliga rönen och i linje med försiktighetsmetoden.

Nästa steg

Resultaten av det offentliga samrådet, tillsammans med synpunkter från Europeiska unionens råd, Europaparlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med förslaget som kommissionen har för avsikt att lägga fram i år.

Vill du lämna in synpunkter? Klicka på bifogade länkar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.