nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Det här är en annons från Easy To Trust

Lönsam hållbarhet

hållbarhet

Kvalitetssäkrad uppföljning kan vara det som skapar trovärdighet i hållbarhetsarbetet. Det har företaget ETT Easy To Trust  AB tagit fasta på i deras digitala lösning med att visualisera hållbarhetsarbetets effekt på lönsamheten.

2015 var ett händelserikt år inom hållbarhetsområdet. EU-lagstiftning processades för svensk lag (trädde i kraft 1 december 2016), FN utarbetade nya globala utvecklingsmål och på klimatmötet i Paris undertecknades ett internationellt avtal om minskad klimatpåverkan. Miljömässigt och socialt ansvarstagande hamnar allt högre upp i verksamheternas agendor. De ökade ambitionerna och behoven måste hanteras praktiskt och skyndsamt av både näringsliv och offentlig sektor.

Snabbt växande behov och en marknad i stark tillväxt attraherar flera potentiella aktörer och leverantörer av system att utveckla användbara applikationer.

– Vi vill att det ska vara lönsamt att vara ett socialt- och miljömässigt ansvarstagande företag. Därför har vi tagit fram applikationen ETT, säger säger Mari Hellblom, VD på ETT Easy To Trust.

Kunden som använder ETT uppnår ökad effektivisering, förbättrad lönsamhet och trygghet i form av en väl fungerande infrastruktur för riskhantering och tydliggörande av hållbart ansvarstagande förklarar Mari Hellblom.

Trovärdighet

Det sociala trycket för ökad trovärdighet i hållbarhetsarbetet, internt och externt, samt kontinuerligt ökat ansvarstagande och tydliga resultat är högt och ökar.

Mari Hellblom menar att trovärdigheten blir ett resultat av säker hantering, transparens och kvalitetssäkrad uppföljning och att det ökade ansvarstagandet blir resultatet av tydlig koppling mellan lagstiftning, globala hållbarhetsmål och verksamhetens strategi.

Konkurrensfördel

Transparens och trovärdighet är begrepp som används flitigt bland verksamhetsledare världen över. Frågan är hur transparent och trovärdig verksamhetens rapportering verkligen är.

– Utan ett väl fungerande ledningssystem där de strategiska målen operationaliseras är det svårare för verksamhetens utförare att omsätta dessa i det dagliga arbetet. Rätt hanterat kan detta utnyttjas till en konkurrensfördel, avslutar Mari Hellblom.

 

FAKTA

ETT är en web-lösning och erbjuder ett strukturerat arbetsflöde för kvalitetssäkrad uppföljning inom ERM och hållbarhet med valbara moduler för:

  • Riskmartis
  • Riskuppföljning
  • Self-assessment
  • Handlingsplaner
  • KPIer kopplade till FNs globala mål, verkamhetsmål, GRI, COSO, ISO, m fl
  • Intern- och extern revision

Nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.