Kom igång med CSRD i 6 steg

Sponsrat av Stratsys Har du hunnit sätta dig in i CSRD och tillhörande standarder än? Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är EU-direktivet som ämnar förbättra företags hållbarhetsrapportering. Som en del av EU:s handlingsplan för hållbar finansiering kommer CSRD införas gradvis från och med 2024. Här får du tips på hur du inleder arbetet.

Kom igång med CSRD i 6 steg

Även om ditt företag inte behöver inleda rapporteringen under 2024 – testa att ta fram en rapport ändå. Genom att testköra processen kan du uppmärksamma potentiella utmaningar och få värdefulla insikter. Planerar ni att använda ett nytt systemstöd är det också bra att ha implementerat det i god tid och vant er vid systemet.

1.    Utför en GAP-analys

Inledningsvis är det viktigt att förstå att de nya kraven kräver en omställning, för många organisationer blir det en förändringsprocess. Det finns ingen quick fix. Att genomföra en GAP-analys är en mycket bra start för att kunna få förståelse över kravbilden, utvärdera vad som finns på plats idag och vad som saknas, och med det som stöd kunna sätta en plan framåt.

2.    Se över er datainsamling

Gå igenom eventuella brister i datainsamlingen som din GAP-analys har uppdagat. Undersök varifrån du får din data och hur den kvalitetssäkras och fundera på om ni behöver en central datalagringshub.

Datainsamlingsarbetet förutsätter att du går igenom samtliga system. Det kan även inkludera manuell datainsamling från olika delar av företaget som HR, ekonomi, inköp och riskhantering, vilket gör att resurser från flera avdelningar behöver involveras.

3.    Fokusera på den dubbla väsentlighetsanalysen

Nästa steg är att sätta sig in i och genomföra det som ligger till grund för hela hållbarhetsrapporteringen framåt: dubbel väsentlighetsanalys. Analysen syftar till att förstå företagets påverkan, risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. I den dubbla väsentlighetsanalysen identifierar du vilka hållbarhetsfrågor företaget påverkar och påverkas av för att sedan kunna rapportera kring detta. Dubbel väsentlighetsanalys är ett nytt koncept även om analys ur de två olika perspektiven har funnits i andra ramverk sen tidigare. Det betyder att det inte finns många färdiga analyser att ta del av, men vägledningar är på gång och  praxis kommer att sätta sig allteftersom fler företag redovisar sina analyser.

4.    Tydliggör strategin inom företaget

De nya lagkraven kommer att ställa högre krav på företagets affärsmodell och du måste kunna visa att företaget aktivt arbetar med de identifierade väsentliga frågor. Det ska vara tydligt att affärsmodellen är hållbar och att det finns processer och policys som styr mot att omhänderta identifierade risker och möjligheter samt den påverkan företaget har inom hållbarhetsområdet.

Det är även viktigt att ha tydliga mål, handlingsplaner och KPI:er integrerade i helheten. Så mät, följ upp och jobba med åtgärder för att säkerställa förbättring. CSRD tvingar företag att höja blicken, ha en långsiktighet och ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela företaget.

5. Visualisera och gå från strategi till handling

Hållbarhetschefen kan med fördel ses som spindeln i nätet som delegerar uppgifter och driver på förändringar. Med nya krav på rapportering och tillhörande åtgärdsplaner kommer ledningen att behöva tillföra mer resurser. Även om det initialt leder till väsentliga kostnader  kommer arbetet, om det omhändertas på rätt sätt, att resultera i betydande vinster.

Med hjälp av systemstöd blir det enklare att distribuera ansvar och uppgifter samt följa upp företagets framsteg. En gemensam plattform för hållbarhetsarbetet gör det även lättare att förbereda och förmedla information internt så att rapporteringen inte kommer som en överraskning i sista stund.

6. Följ upp och sammanställ i en rapport

Hållbarhetsrapporten måste framöver ingå i företagets årsredovisning, men som en separat del. För att få ihop samtliga delar till hållbarhetsrapporten behöver fler funktioner inom företaget vara delaktiga vilket ställer högre krav på samordning än tidigare..

Slutligen. Kom ihåg att detta är början av en förändringsprocess. Genom att vara proaktiv och börja planera för dessa förändringar nu, kan ditt företag förbereda sig för CSRD och säkerställa att ni ligger i framkant när ni träffas av kraven.

Läs mer om hur Stratsys verktyg för hållbarhetsstyrning hjälper organisationer att effektivisera sin hållbarhetsrapportering och efterlevnaden av relevanta ramverk. 

Senaste nytt

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.