Introduktion till TCFD

Sponsrat av Position Green Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med allmänna tips till de som vill applicera dem i sin verksamhet.

Introduktion till TCFD

Vad är TCFD?

TCFD står för Taskforce on Climate-related Financial Disclosure och är ett ramverk som syftar till att vägleda organisationer i arbetet med att identifiera sina klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Genom tillämpning av TCFD får organisationer en utökad förståelse för vilka finansiella implikationer klimatförändringarna har för verksamheten. Detta samtidigt som ramverket underlättar arbetet med att bygga robusta strategier för att hantera dessa klimatrelaterade risker. Intressant med TCFD är att ramverket fokuserar på hur klimatförändringarna påverkar verksamheten, till skillnad från de flesta andra standarder med koppling till klimatfrågan, som istället belyser verksamhetens påverkan på klimatet. TCFD:s rekommendationer tar avstamp i styrning, strategi, riskhantering, mål och mätetal. Inom dessa områden lyfts frågor om hur verksamheten hanterar och utvärderar sina klimatrelaterade finansiella risker, både fysiska risker såväl som omställningsrisker. Grundtanken är att rapportering enligt TCFD:s rekommendationer ska integreras i redan befintlig finansiell rapportering, exempelvis i en årsredovisning.

Vilka organisationer kan rapportera enligt TCFD?

TCFD är ett generellt ramverk och kan därför tillämpas av alla typer av organisationer, från stora till små. Positivt är också att de flesta andra kända standarder, som berör klimatfrågan, är delvis anpassade till TCFD:s rekommendationer. Detta förenklar integreringen av TCFD i ett redan existerande rapporteringsformat.

Varför ska organisationer rapportera enligt TCFD:s rekommendationer?

Jag tror att organisationer som inte beaktar följderna av en ökande global medeltemperatur riskerar att göra strategiska misstag. Jag tycker att TCFD är ett bra ramverk eftersom att det verkligen sätter klimatfrågan på agendan och driver ett proaktivt och långsiktigt klimatarbete, som genomsyrar hela organisationen. Att ramverket innehåller krav på scenarioanalyser, mätetal och målsättningar uppmuntrar organisationer att aktivt arbeta för att ständigt utvärdera och förbättra sin prestanda i relation till klimatfrågan. På grund av ramverkets långsiktiga natur tycker jag att TCFD är ett bra komplement till andra standarder, som ofta återger det redan genomförda hållbarhetsarbetet och inte har lika mycket fokus på arbetet framåt.

Har du några rekommendationer till organisationer ska sätta igång rapportering enligt TCFD?

Börja med att kartlägga vad ni redan rapporterar. Om ni rapporterar enligt någon annan standard kopplad till klimatfrågan är chansen ganska stor att ni redan rapporterar enligt en del av TCFD:s rekommendationer. Lär er också av andra. Det finns ett antal organisationer som är skickliga på att rapportera enligt TCFD. Det kan även vara bra att ta del av TCFD:s ”Status Report” där lärdomar kring TCFD-rapportering sammanställs varje år. TCFD har även satt upp en ”Knowledge Hub” där ni hittar bra vägledande dokument.

På grund av det stora intresset kring detta material arbetar vi just nu med en utökad guide kring TCFD – den kan du förbeställa kostnadsfritt här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.