Hållbara fonder är bästa sättet att förvalta pengar på – från alla perspektiv

Sponsrat av SPP Fonder Intresset för hållbarhet ökar, vilket innebär att allt fler gör medvetna val i sin vardag. För SPP Fonder är hållbarhets- analysen central för kapitalförvaltningen – och en viktig del i kundlöftet.– Att investera hållbart är att satsa på framtidsinriktade bolag med sunda värderingar som förstår och integrerar de globala hållbarhetsutmaningarna i sin affär, säger Andreas Poole, ansvarig förvaltare av den nya fonden SPP Sverige Småbolag Plus.

Hållbara fonder är bästa sättet att förvalta pengar på – från alla perspektiv

För SPP Fonder handlar hållbara investeringar om fonder som integrerar hållbarhetsfrågan ur ett miljömässigt, socialt och bolagsstyrnings-perspektiv. Bolaget undviker att investera i företag vars verksamhet inte är förenlig med internationella normer och konventioner.

Även aktörer verksamma inom vissa branscher och verksamhetsområden, som vara problematiska ur ett hållbarhetsperspektiv, väljs bort.

Andreas Poole, fondförvaltare på SPP Fonder.

– SPP Fonder har ett hållbarhetsteam; de arbetar integrerat med vår kapitalförvaltning och analyserar samtliga bolag ur ett hållbarhets perspektiv. De aktörer som inte uppfyller våra krav plockas bort direkt. För mig som förval-tare innebär det att jag kan investera mer bolagen i som vi tror på. Det analysarbete som hållbarhetsteamet utför håller en mycket hög nivå; deras uppdrag kräver kompetens och kunskap inom alla berörda områden. Det är viktigt att titta utifrån ett holistiskt perspektiv. Att se helheten, med fokus på allt från miljö och klimat till sociala frågor – och hur bolagen styrs, säger Andreas Poole, fondförvaltare på SPP Fonder.

Trots det rådande marknadsläget i världen har många hållbara fonder klarat sig bra. I vissa fall är resultatet till och med bättre än genomsnittet.

– Intresset för hållbarhet ökar onekligen. Nu implementeras EU:s handlingsplan för hållbara finanser. Det innebär att hållbarhet blir ett reglerat område för finansbranschen; vilket sätter reell press på finansaktörerna. Vi ser dessutom att våra kunder blir allt mer medvetna och vill investera hållbart. Hållbara fonder är det bästa sättet att förvalta pengar på – från alla perspektiv, säger Andreas Poole.

Visste du att

SPP blev årets fondbolag 2019 (Privata Affärer) med motiveringen:”Man vet vad man får hos SPP. Klimatsmarta och hållbara fonder, till ett bra pris.”SPP Fonder har ett särskilt hållbarhetsteam som kontinuerligt övervakar och analyser-ar deras investeringar. Det finns en daglig kontroll på samtliga innehav för att fånga upp om ett bolag bryter mot deras hållbarhetskriterier. SPP Fonders innehav screenas därutöver 4 gånger per år.

Med PLUS-fonder får du…

  • En möjlighet till att investera i klimatomställningen
  • En fossilfri indexnära aktiefond med begränsad avvikelserisk mot index
  • En fond som hållbarhetsoptimerar
  • Ett fondsparande till en låg förvaltningsavgift
Under de senaste fem åren har svenska småbolag haft en betydligt bättre kursutveckling än de största aktörerna på Stockholmsbörsen. Andreas Poole är ansvarig förvaltare av den nya fonden SPP Sverige Småbolag Plus. Fonden lanserades i början av oktober 2020 och i december var det förvaltade kapitalet uppe i 200 miljoner kronor.

– Det är smart att investera i svenska småbolag. Vi är övertygade om att fonden kommer att bli ett attraktivt komplement i många olika sparares portföljer. Det som gör vår småbo-lagsfond unik är att den är indexnära och integrerar hållbarhet, säger han.

SPP Sverige Småbolag Plus placerar huvud-sakligen i små och medelstora svenska bolag som ingår i fondens jämförelseindex, Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Samtliga fonder förvaltas med ambitiösa hållbarhetskriterier.

– Vi väljer bort de bolag vi inte anser vara hållbara. Det kan handla om branscher som vapen, alkohol, tobak, spel, fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver. Våra fonder följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, arbets- och folkrätt samt anti-korruption. Jag är övertygad om att sunda värderingar och en hållbar investeringsprocess skapar långsiktig god avkastning över tid, säger Andreas Poole.

SPP Sverige Småbolag Plus styr även om kapital till bolag som bidrar till ett reducerat CO2-avtryck och investerar mer i företag med högt hållbarhetsbetyg. Fonden kan investera upp till tio procent av portföljen i lösningsbo-lag; företag som SPP Fonder anser bidra till att lösa klimatförändringarna.

– Målet med fonden är skapa god avkastning på lång sikt. Jag ser positivt på framtiden. Vi kommer att fortsätta att identifiera, följa och investera i bolag som vill vara med och bidra till att lösa världens klimatproblem, avslutar Andreas Poole.

Läs mer på www.sppfonder.se 

OM SPP Sverige Småbolag Plus

Startdatum: 8 oktober 2020 Risk: 6/7 Förvaltningsavgift: 0,50% Jämförelseindex: Carnegie Small Cap Return Index Sweden Förvaltare: Andreas Poole Handel: Dagligen Hållbarhet: SPP Fonders norm- och produktbaserade exkluderingar 

www.sppfonder.se/smabolag

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.

Fakta

SPP Fonder AB

SPP Fonder är ett helägt dotterbolag till Storebrand Asset Management AS, som i sin tur ägs av norska Storebrand ASA. De är Sveriges största fondbolag efter storbankerna. Tillsammans är de en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. Tillsammans med moderbolaget Storebrand är SPP Fonder pionjärer inom hållbar kapitalförvaltning. Alla fonder förvaltas med höga hållbar-hetskrav i syfte att skapa mesta möjliga värde för våra sparare. De förvaltar 30 fonder och har ett förvaltat kapital på drygt 270 miljarder svenska kronor (2020-11-30). 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.