Fem områden att ha koll på i ditt företags ESG arbete: Råd från hållbarhetsexperten

Sponsrat av Hållbartillväxt Sverige Hållbarhet innebär mer än bara miljöhänsyn; det handlar också om att arbeta långsiktigt och ta ansvar inom alla delar av ett företag. Hållbarhetsexpert Anna Weiner Jiffer betonar vikten av ESG (miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning) och hur det har påverkat företagens syn på hållbarhet.

Fem områden att ha koll på i ditt företags ESG arbete: Råd från hållbarhetsexperten

Weiner Jiffer menar att det är viktigt för företag att förstå att integrera hållbarhet i sina verksamheter och att behandla ESG inte som en extra börda, utan snarare som en del av kärnverksamheten. ”ESG-kraven är här för att stanna, och det är avgörande för företag att anpassa sig till dessa krav för att vara konkurrenskraftiga och möta kundernas och investerarnas förväntningar,” säger hon.

Företag ställs inför allt högre krav på att ha ett strukturerat och transparent ESG-arbete, både från investerare, kunder och medarbetare. Weiner Jiffer identifierar fem områden där företag och deras ledningar behöver fokusera för att möta dessa krav:

Bolagsstyrning: Styrelsen måste se till att följa lagar och regler samt att bolaget har ett fungerande regelverk och kontrollsystem. ESG-kraven innebär att styrelsen behöver öka sin kompetens och insikt i bolagets verksamhet och dess påverkan.

Riskanalys: Företag bör genomföra riskanalyser ur ett ESG-perspektiv, identifiera och hantera möjliga risker och konsekvenserna av att inte uppfylla kraven.

Kontinuitetsplan (BCP): En BCP beskriver hur företaget ska hantera oväntade händelser, såsom bränder, sanktioner, klimatförändringar, pandemier eller miljöfarliga utsläpp.

Digitalisering: Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter utvecklas en långsiktigt hållbar och effektiv verksamhet. Digitaliseringen möjliggör bland annat överblick, datainsamling, automatisering, en systematisk ESG rapportering och ökar möjligheten till en effektivare resursanvändning.

Leverantörsbedömning och -utvärdering: Företag förväntas ha insikt och förståelse för hela sin värdekedja och ta ansvar för hur verksamheten påverkar människor, samhälle och miljö. Det innebär att de måste utvärdera och övervaka sina leverantörers prestanda inom ESG och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de uppfyller kraven.

Enligt Weiner Jiffer är en bra start för företag att samla nyckelfunktioner i organisationen för att göra en gap-analys mellan nuläget och önskad ESG-profil. Detta innebär att verksamhetsmål och affärsstrategier matchas med kommande lagkrav och möjligheter. ”Det är viktigt att företag tar detta steg för att säkerställa att deras ESG-ansträngningar är effektiva och inte bara en ’box-ticking’-övning,” säger hon.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.