Experterna om SFDR – scope, syfte och implikationer

Sponsrat av Position Green För att utöka förståelsen för hur kapitalmarknadsaktörer förbereder sina organisationer för SFDR-rapportering och dess praktiska implementation, har Position Green samlat en panel av experter som fått dela med sig av sin expertis kring detta komplexa regelverk. Deras samtal omvandlades till en kort intervju som vi har glädjen att dela med oss av med Miljö & Utvecklings läsare.

Experterna om SFDR – scope, syfte och implikationer

Introduktionen av nya ramverk för ESG-rapportering ökar i snabb takt och likställer i högre utsträckning ESG-rapportering med finansiell rapportering utifrån kraven på datakvalitet. I slutet av 2022 kommer kapitalmarknadsaktörer att omfattas av flertalet förstärkta standarder inom ESG-rapportering. För att utöka förståelsen för SFDR och hur olika kapitalmarknadsaktörer förbereder sina organisationer på rapportering, samlade Position Green experterna Lise Mejlholm (Nasdaq), Anette Andersson (SEB Investment Management) och Klara Nordström (Position Green) för att dela med sig av sin expertis.

Vad är de främsta utmaningarna kring denna nya reglering i relation till aspekter som rör data?

Klara Nordström: “Ur ett dataperspektiv, är det väldigt mycket som sker simultant. Samtidigt är företagen på väldigt olika platser i relation till denna utveckling. Dock är det viktigt att här se betydelsen av att börja samla in data på hållbarhetsområdet, även om tillvägagångssätten vad gäller själva rapporteringen inte ter sig helt tydlig. Med tiden tillkommer då den kunskap som krävs för att utöka rapporteringen. Här kan speciellt de sociala hållbarhetsaspekterna nämnas, där diskussioner inom EU pågår om att ta fram en taxonomi även för detta område. Så – börja mät och arbeta därifrån!”

Tycker ni att indikatorerna inom “Principle Adverse Impact” speglar den information som slutgiltiga investerare efterfrågar?

Lise Mejlholm: “Informationen i “Principle Adverse Impact-indicators” är en bra ingång till den information som investerare efterfrågar, även om det kan vara en utmaning att navigera bland den stora mängden information. Indikatorerna kan bidra till ökad transparens och underlätta jämförelser, liksom att också underlätta rapporteringen enligt andra standarder. De utgör vidare ett bra tillfälle att formalisera de interna rapporteringsprocesserna, även om de för mindre företag samtidigt medför stora mängder information att hantera.”

Anette Andersson: “En utmaning är att samla informationen den som krävs för rapportering av bolag utanför EU kan vara svår att få ta i då de inte av reglementet. Dock kommer företag som är verksamma på den europeiska marknaden ändå att tvingas anpassa sig till regleringarna om de vill marknadsföra eller sälja sina produkter inom EU. Förhoppningsvis kan detta skapa ringar på vattnet, där EU-regleringar sprids globalt. Här är de sociala aspekterna en större utmaning än de miljömässiga, men det är viktigt att vi är pådrivande för att företag utanför EU etablerar en hållbarhetsrapportering oavsett.“

Kommer småföretag också att innefattas av rapporteringskraven, även om direktivet för icke-finansiell rapportering (NFRD) inte är applicerbart för dessa företag?

Anette Andersson: “Även om NFRD inte omfattar mindre företag, kommer även de behöva rapportera då det finns krav på investerarna att rapportera. Det är i dagsläget en kostsam utmaning för mindre företag att rapportera och här behöver de finansiella institutionerna finna sätt att underlätta procedurerna. Nasdaqs ESG-guide är en värdefull källa till hållbarhetskunskap för företagen. Hållbarhet har tidigare varit frågor som hanterats relativt separat inom från de traditionella finansiella analyserna, men har nu alltmer kommit att hanteras tillsammans med övrig rapportering och riskhantering. Detta är ett stort skifte för aktörer i finanssektorn då hållbarhet behöver inkluderas på ett tydligare och mätbart sätt än tidigare.“

Hur kan det säkerställas att företag gör vad de åtagit sig? Hur undviker vi greenwashing?

Anette Andersson: “För att säkerställa att hållbarhetsrapporteringen genomförs och fungerar korrekt, är det viktigt att låta dessa processer ske i nära samarbete med finanschefen. Detta är avgörande för att rapporteringsstategierna ska genomföras.”

Lise Mejlholm: “Hållbarhetsrapportering var tidigare primärt något som företag genomförde som en marknadsföringsstrategi. Dock ses nu ett ökat fokus på dessa processer från management och styrelser. En viktig aspekt för att undvika greenwashing är dessutom att ta fram data som är mätbar och kvantifierbar.“

Hur kommunicerar ni komplexa regleringar och ramverk till kunder?

Lise Mejlholm: “Nasdaqs ESG-guide ger en bra utgångspunkt för kommunikationen gentemot kunder. Investerare önskar oftast se att företag påbörjat rapporteringen och implementeringen av strategier kring hållbarhet. Denna typ av regleringar är ofta komplexa för kunderna att förstå, men det är samtidigt viktigt att starta med något, för att sedan bygga på hållbarhetsrapporteringen. Från investeringsbolagens sida, är ett påbörjat rapporteringsarbete ofta något som efterfrågas.”

Anette Andersson: “Många aktörer på den finansiella marknaden är i dagsläget överväldigade över den rapporteringsbörda som regleringarna i SFDR resulterat i, vilket också skapat ett informationsöverflöd för närliggande aktörer att hantera, där svårigheter skapats när det kommer till att ta in och förstå den information som behövs för rapporteringen. Samtidigt gör vi det mer komplicerat än det behöver vara. Vi måste se till att fullständiga hållbarhetsdata och rapportering finns på plats och fungerar, men viktigast är att påbörja arbetet. Över tid kommer vi sedan lära oss att förstå och hantera information och siffror allt bättre och smidigare.”

Stort tack Lise Mejlholm, Anette Andersson och Klara Nordström för att ni delade med er av er expertis kring införandet av SFDR!

Vill du veta mer om Position Greens lösning för SFDR-rapportering? Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Senaste nytt

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.