Effektiv hantering av inventarier – en lönsam åtgärd

Sponsrat av Nilex En inventering ger inte bara en översikt över dina inventarier utan är också en lämplig åtgärd i slutet av varje budgetår.

Effektiv hantering av inventarier – en lönsam åtgärd

Att märka alla inventarier med streckkodsetiketter, registrera och hantera dem i en databas är ett effektivt sätt att skaffa sig kontroll. Nilex Mobil Applikation för inläsning och inventering är idealisk för detta som automatiskt och fullständigt läser upp informationen om dina IT- och övriga inventarier.

Ett hållbart underhåll av dina inventarier och tillgångar är bara möjligt om all information registreras i början i samband med anskaffningen.

Det är viktigt att först överväga vad som skall inventeras. Men det är vanligtvis datorer, surfplattor, mobiltelefoner, möbler, skrivare, kopiatorer etc. som förses med en streckkodsetikett och kan läsas in och inventeras.

Resultaten från en inventering kan användas för olika ändamål. Det räcker för vissa verksamheter att få en fullständig översikt över sina tillgångar. För att spara kostnader på lång sikt och möjliggöra mer detaljerade utvärderingar är det också rationellt att registrera kostnader och kontrakt per enhet och följa deras ytterligare rörelser i företaget.

Den detaljerade hårdvaru- och mjukvarudata från den elektroniska inventeringen är också basen för en effektiv Servicedesk i verksamheten och stöd för IT-avdelningen med alla frågor angående utrustning för datorer vid support eller upphandling.

Inventeringssystem är den perfekta basen för IT-inventering: skanning av hårdvaror och övriga inventarier märkta med streckkodsetiketter är enkelt och effektivt och går snabbt och stöder inte bara dig i hela företagets hantering av hårdvara och övriga inventarier, det tar också över förvaltningen av alla IT-resurser och övriga inventarier. Det erbjuder den modernaste standarden för hantering av teknisk, organisatorisk och kommersiell information om dina IT- och övriga tillgångar i ett system.

Med Mobil inventering kan hela inventeringen hanteras, d.v.s. utöver IT-infrastrukturen, t.ex. även möbler och andra inventarier. Med den mobila enheten registreras i vilken byggnad, våning och rum man är och de inventarier som finns där. Inventarier som inte redan är registrerade i systemet kan läsas in med den mobila enheten.

Grunden för Enterprise Asset Management (EAM) är inventeringen av alla anläggningstillgångar och fastigheter i företaget. Det utvidgar således ITAM-förvaltningen (ITAM) med maskiner, utrustning och fordon etc.

I Nilex Inventariesystem kan man skapa inventarie- och kundspecifika fält. Varje inventarie och tillgång får en individuell identitet genom streckkodsetiketten. Eftersom alla ändringar i tillgångarna loggas är allt alltid korrekt, detaljerad och en fullständig tillgångsdatabas och en historisk data garanterad.

Uppgifterna om en tillgångs historia och ändringarna på fältnivå kan ses och spåras när som helst. Tillgångarna som visas i systemet är kopplade till organisationsdata i efterföljande processer. På detta sätt får varje tillgång en exakt plats från byggnaden, våningen och rummet. Dessutom ges en tillgång vanligtvis till en anställd och tilldelas den anställda.

För att göra operativa uttalanden med avseende på kostnader registreras kommersiella data på anläggningstillgångarna. Detta inkluderar anskaffningsvärden, finansiella data som avskrivningar eller leasingvärden och löpande kostnader som reparationer eller återkommande kostnader som underhåll.

Nilex Inventariesystem ger dig en översikt över aktuella kostnader för en tillgång.

Kontrakthantering är också en väsentlig del av EAM, eftersom kontrakt är grunden för upphandling, garanti och drift av tillgångar. Detta gäller datorer, monitorer, licenser, maskiner, apparater och fordon etc. Kontrakthanteringen i Nilex Kontraktahantering kan användas för att registrera de olika kontraktstyperna, upprätthålla villkor och garantier, aktivera vidarebefordringar, uppsägningstider, lägga till förlängningsperioder och påminnelser osv. Kostnadssidan för varje kontrakt kan kartläggas. Dessutom kan de finansiella kraven från framtida kontrakt fastställas. Kontrakt tilldelas tillgångar i EAM och vice versa, så att den kausala tillgången till ett kontrakt kan ses när som helst i systemet.

Alla förflyttningar av inventarier och tillgångar under livscykeln, kan kartläggas och dokumenteras i EAM. Output till en anställd utlöser t.ex. utgångsloggen. Alla rörelser registreras också i historiska data. Utöver den rent organisatoriska informationen spelar också de upplupna kostnaderna alltid en roll: kostnader registreras direkt till tillgången och vid behov vidarebefordras till kostnadscentra.

Väsentliga processer i livscykeln är det första förvärvet av tillgångar och fysisk inventering. Applikationen Nilex Mobile stöder dessa processer på mobila enheter som smartphones och surfplattor. I den fysiska inventeringen skannas och registreras företagets tillgångar med mobil applikationen och en läsare. Mobilenheten överför registrerade data till databasen.

Med RFID-teknik är det möjligt för etiketterna att rapportera sig till en läsare så snart läsaren är i närheten. Om man använder RFID etiketter blir själva registreringen av inventarier enklare och identifiering med RFID kan vara grunden för Internet of Things (IoT).

Läs mer om Nilex ärendehanteringssystem.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.