Dubbel väsentlighetsanalys: Viktiga punkter du behöver ha koll på

Sponsrat av Stratsys Den dubbla väsentlighetsanalysen utgör grunden i kommande hållbarhetsrapporteringskrav. Inom ramarna för analysen ryms påverkansväsentlighet och finansiell väsentlighet som tillsammans formar en helhetsbild av bolagens väsentliga hållbarhetsfrågor. Här lyfter vi de viktigaste punkter du behöver ha koll på redan nu.

Dubbel väsentlighetsanalys: Viktiga punkter du behöver ha koll på

Nya direktiv och dubbel väsentlighetsanalys

EU:s nya direktiv CSRD stärker rapporteringskraven för hållbarhetsrapportering och syftar till ökad transparens, kvalité och jämförbarhet på hållbarhetsdata, och därmed ge intressenter bättre insyn i företagets hållbarhetsarbete. Till stöd för införandet av CSRD finns European Sustainability Reporting Standards, ESRS, som ska följas av alla bolag som rapporterar enligt CSRD. Det är i ESRS 1 som kravet om dubbel väsentlighetsanalys finns förklarat och genom den analysen sätts grunden för bolagets hållbarhetsrapportering.

Den dubbla väsentligheten består av två dimensioner, påverkansväsentlighet och finansiell väsentlighet, där en fråga anses som väsentlig när den möter kriterierna för antingen påverkansväsentlighet, finansiell väsentlighet eller båda två.

Resultatet från den dubbla väsentlighetsanalysen ger bolagets påverkan, risker och möjligheter inom hållbarhetsområdet och vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga att rapportera på. Det är viktigt att komma ihåg att bedömningen inte är begränsad till bolagets egen verksamhet utan även ska inkludera värdekedjan, både uppströms och nedströms.

Påverkansväsentlighet

Påverkansväsentlighet utgår från ett inifrån-ut perspektiv och handlar om bolagens påverkan på hållbarhetsfrågor. Här tas hänsyn till exempelvis hur företaget bidrar till klimatförändringar. En hållbarhetsfråga kan vara väsentlig ur ett påverkansperspektiv när den har en faktisk eller potentiell påverkan på människor eller miljö – oavsett om påverkan är positiv eller negativ.

Finansiell väsentlighet

Finansiell väsentlighet handlar om extern påverkan på företaget och vilka kostnader det innebär, exempelvis vad klimatomställningen kommer att kosta företaget. Utgångspunkten görs utifrån identifierade risker och möjligheter kopplade till olika hållbarhetsfrågor. En hållbarhetsfråga är väsentlig ur ett finansiellt perspektiv om den orsakar eller kan orsaka väsentlig finansiell påverkan på företagets utveckling.

I den finansiella väsentlighetsprocessen identifieras information som är intressant för investerare, långivare och liknande när de bedömer effekterna av hållbarhetsfrågor på exempelvis bolagets kassaflöde, prestation, kapitalkostnad eller finansieringstillgång.         

Hur ett systemstöd kan hjälpa dig i arbetet

Ett systemstöd kan underlätta genomförandet av en dubbel väsentlighetsanalys enligt riktlinjerna och kraven i CSRD och ESRS. Dessutom hjälper ett systemstöd till att:

  • Spara tid och öka precision vid dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD och ESRS.
  • Möjliggöra central lagring och hantering av relevant data för väsentlighetsanalysen.
  • Förenkla och likrikta väsentlighetsbedömningar genom inbyggda verktyg och mallar.
  • Stödja framtagande av rapporter och dokumentation för att kommunicera väsentliga hållbarhetsfrågor internt och externt.
  • Underlätta ur ett strategiskt och kommunikativt perspektiv.  

Vill du läsa mer om dubbel väsentlighetsanalys och vad det innebär på djupet? Läs vår guide: Dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD och ESRS

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.