Därför behöver du förbereda företaget för CSDD redan nu

Sponsrat av Stratsys Har du satt dig in i EU-direktivet CSDD och kommande skärpta regler kring due diligence än? Syftet med CSDD är att öka företagens ansvarsskyldighet gällande mänskliga rättigheter och miljö genom hela sin värdekedja, och främja ett ansvarsfullt och hållbart företagande. Cecilia Almér, hållbarhetsexpert på Stratsys, rekommenderar att komma igång så snart som möjligt, och besvarar här några vanligt förekommande frågor.

Därför behöver du förbereda företaget för CSDD redan nu

Vad innebär CSDD-direktivet?

Förenklat uttryckt innebär CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) att berörda företag ska ta ansvar för sin och sina leverantörers sociala och miljömässiga påverkan. Negativ påverkan och risker på mänskliga rättigheter och miljön i värdekedjan ska identifieras, motarbetas och förebyggas. Exempelvis kommer utökad transparens och tydligare ansvarsskyldighet krävas då företag kommer att behöva offentliggöra information om tillbörlig aktsamhet (due diligence).

Cecilia Almér, hållbarhetsexpert på Stratsys

Ännu är det inte klart när CSDD kommer att träda i kraft. Förslaget röstades igenom i EU tidigare i år. När det har antagits av Europaparlamentet och rådet, har medlemsländerna två år på sig att införliva direktivet med nationell lagstiftning. Men redan när CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) träder i kraft 2024 kommer större företag behöva rapportera om sin process för due diligence i sin värdekedja.

CSDD berör företag av viss storlek vad gäller omsättning och antal anställda, men även små och medelstora företag påverkas indirekt om de ingår i värdekedjor med större företag som omfattas.

Hur förhåller sig CSDD till CSRD?

CSDD-direktivet stärker och kompletterar CSRD. I CSRD med stöd i standarderna ESRS (European Sustainability Reporting Standards), är det inskrivet att processer för due diligence ska inkluderas, men CSDD kommer att specificera tydligare krav kring hur man ska jobba med detta. CSDD kommer att ställa krav på företags, och speciellt ledningens,  ansvarstagande gällande tillbörlig aktsamhet både inom sin egen verksamhet men även i värdekedjan.

Vad innebär CSDD för en hållbarhetsspecialist och hållbarhetsarbetet?

Du som hållbarhetsspecialist behöver vara medveten om era processer för tillbörlig aktsamhet med identifiering av företagets negativa påverkan samt hantering därav. Det innebär även ett samarbete mellan riskhantering och hållbarhet. Du måste vara medveten om vilka risker och vilken påverkan som sker i företagets värdekedja. Utifrån denna analys kan du sedan börja bedöma och hantera riskerna, liksom förebygga och mildra risker.

Om du inte känner till företagets risker går det inte heller att utvärdera och förebygga dem. Det är lätt att vara för godtrogen. Det gäller att utgå från den bransch man verkar i och vilka risker som är vanliga i de värdekedjor som förknippas till din bransch. Till exempel vet vi att textilbranschen oftast jobbar med underleverantörer i flera led, ofta i länder med stora risker gällande miljö och mänskliga rättigheter.

En mycket viktig del i CSDD är att potentiell påverkan ska förebyggas och lindras och att faktisk påverkan ska stoppas eller minimeras. Här kommer även krav på att övervaka effekten av de åtgärder som utförts – gav de det resultat de syftade till att ge?

Hur behöver företag förbereda sig inför CSDD?

Förberedelserna inkluderar att börja titta på och förstå sin värdekedjan och var i den man befinner sig. Nästa steg är att identifiera vilken påverkan och risker som finns i olika delar av värdekedjan och hur de bör hanteras. En annan viktig del är att se över sina policys och rutiner samt att förmedla till ledningen vilket ansvar som ligger på dem.

Även om det fortfarande är ett förslag och utformningen inte är klar i skrivande stund, kan du räkna med att det kommer att innebära stora utmaningar om företaget inte redan kommit igång med de här frågorna. Börja därför i god tid att kartlägga värdekedjor och se över i alla led hur underleverantörer arbetar med miljö och mänskliga rättigheter.

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa din organisation med hållbarhetsarbetet? Läs mer om Stratsys verktyg för hållbarhetsstyrning.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.