Oppositionspartiernas budgetförslag ur 2030-perspektiv

Krönika Regeringens budgetproposition har mött kritik för bland annat hanteringen av reseavdraget och sänkning av skatt på bensin och diesel. Men vad vill oppositionspartierna göra? Mattias Goldmann har gått igenom samtliga skuggbudgetar och listat och analyserat satsningarna som partierna vill se för att transportsektorn ska klara sitt klimatmål.

Oppositionspartiernas budgetförslag ur 2030-perspektiv
Mattias Goldmann.

Regeringens budgetproposition innehåller, som redan sammanställts, en betydande satsning på elektrifiering av transportsektorn men också en återgång till det reseavdrag som riksdagen tidigare beslutat avskaffa, sänkt skatt på bensin och diesel, minskat underhåll av järnvägen, stopp för höghastighetstågsplanerna och en del annat som sammantaget gör det svårare att nå 2030- klimatmålet.

Men regeringen har också aviserat att fler förslag kommer, vilket är en viktig anledning till att granska vad oppositionspartierna lagt fram. En annan är helt enkelt att hålla koll på vad Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet faktiskt prioriterar när de ska få ihop sin statsbudget, var det finns bred enighet och var det skiljer sig åt.

Här är i alfabetisk ordning de förslag de lagt med bäring på 2030-målet:

Biodrivmedelsproduktion

Fakta

Krönika

Detta är opinionsmaterial. De åsikter som framförs är skribentens egna.

För att öka tillgången på inhemskt producerade biodrivmedel, vill Centerpartiet införa ett investeringsstöd på 50 miljoner kronor per år 2023-25. De vill också skattebefria biooljor, till en kostnad av 10 miljoner kronor per år, och införa en grön biopremie för jordbrukets omställning på totalt 194 miljoner kronor 2023-2025.

Cykel

Miljöpartiet föreslår ökade statliga investeringar i cykelinfrastruktur och ett cykelstöd för personer med funktionsnedsättning.

Drivmedelsbeskattning

C vill sänka skatten med 3 kronor per liter enbart för boende på landsbygden, med ett tak på 1 200 liter per år. Mp föreslår ett jordbruksavdrag istället för nedsatt dieselskatt. Vänsterpartiet avvisar sänkt skatt på drivmedel.

Flygskatt

Vänsterpartiet vill se en progressiv flygskatt där resenärerna betalar mer ju mer de flyger. Mp vill fördubbla flygskatten för samtliga kategorier och lägga ner Bromma.

Industriklivet

Socialdemokraterna vill stärka Industriklivet med 600 miljoner kronor per år, C med 100 miljoner kronor per år.

Järnväg

C, Mp och V men inte S lyfter nya stambanor. V anslår över tio år 170 miljarder kronor utöver regeringens budget till upprustning och utbyggnad, 60 mdr kr till underhåll. 2024-25 anslår de 15,4 miljarder kronor för att stärka befintlig transportinfrastruktur inklusive nya bansträckningar. Det gäller hh-bana, Norrbotniabanan, Nya ostkustbanan med dubbelspår Gävle-Härnösand, fyrspår Uppsala-Stockholm och Alingsås-Göteborg samt dubbelspår Helsingborg-Hässleholm, med satsningar på bland annat Inlandsbanan och ny järnväg till Oslo längre fram. Mp har med flertalet av dessa sträckor. S har inte alls med järnvägen i sin budgetmotion.

Klimatbonus

C, Mp och V är överens om ett pristak på 500 000 till 550 000 kronor för att elbilar ska få bonus, vänstern med ett upplägg som framför allt gynnar elbilar under 350 000 kronor, Mp med ett tillägg på 10 000 kronor för boende på landsbygd. Mp vill också införa en elbils-leasingcheck på 1500 kr/mån för låginkomsttagare. Budgetmässigt innebär detta merkostnader på 2,3 till 3,6 miljarder kronor per år jämfört med regeringens förslag.

Vänsterpartiet vill också införa en premie på 10% av priset upp till 400 000 kronor för begagnade elbilar, samt en skrotningspremie och ett stöd för konvertering till förnybara bränslen, på 250 miljoner kronor 2023, och 550 miljoner kronor per år 2024-25.

Mp vill införa en skrotningspremie på 20 000 kronor för minst 15 år gamla fossilbilar som byts till elbil, kollektivtrafik eller cykel.

C vill införa en biopremie för jordbrukets maskiner på totalt 268 miljoner kronor 2023-25.

Kollektivtrafik

S vill införa gratis kollektivtrafik för unga sommartid, till en kostnad av 500 miljoner kronor per år. V vill anslå 5 mdr kr /år för nyinvesteringar och utbyggnad i kollektivtrafiken och utreda en klimatlag som säkrar kollektivtrafikens tillgänglighet och del i omställningen. Mp vill permanenta och höja det statliga bidraget och återställa finansieringen för ett nationellt biljettsystem.

Laddinfrastruktur

Mp vill särskilt rikta satsningen till boende i hyresrätt, C vill att mer av satsningen gå till sjöfarten, fritidsbåtar och flyget.

Reseavdrag

C vill höja milersättningen i bil enbart för boende på landsbygd, då till 30 kronor per mil, och först längre fram införa ett avståndsbaserat och färdmedelsneutralt system. Mp vill införa nu, V likaså men med högre ersättning. S godtar regeringens förändring.

Sjöfart

Mp vill se en grön hamnstrategi.

Uppkoppling

C anslår 800 miljoner kronor per år 2023-25 för snabbare bredband, bland annat för bättre mobiltäckning på tåget.

Vägskatt

V vill införa en differentierad vägskatt, låg eller noll på landsbygd där alternativ till bil saknas, hög i storstäder med kollektivtrafik. Lastbilar ska få ett avståndsbaserat system med differentiering utifrån klimatpåverkan.

Analys: Vad ger detta?

Sammantaget innebär oppositionspartiernas budgetmotioner en förstärkt satsning på sådant som bidrar till 2030-målet. Satsningarna är dock inte kvantifierade ur klimatsynpunkt, och de kan inte adderas ihop utan de olika förslagen skulle vid en annan politisk majoritet vara utgångspunkter för förhandlingar.

På flera områden ser vi en bred samsyn mellan oppositionspartierna. Det är tydligast kring bonus-malus, där C-Mp-V alla vill behålla bonusen för el- och gasbilar men med ett lägre pristak än tidigare. Också kring ökade satsningar på kollektivtrafik är enigheten bred, även om den tar sig olika uttryck.

Järnvägssatsningarna skiljer sig åt

På järnvägssidan vill framför allt Mp och V satsa mer och är precisa med var satsningarna ska ske, medan C mer kortfattat betonar vikten av nya stambanor och S inte nämner järnvägen alls.

Enigheten är också stor kring att inte sänka energiskatten på drivmedel såsom regeringen vill. Socialdemokraterna utlovar ”bättre åtgärder för hushållens ekonomi än den dyra och ineffektiva miljardskattesänkning som bara ger vanligt folk 14 öre vid pump”, med en tankrabatt för ”de som är beroende av bilen och som inte har de allra högsta inkomsterna, störst utanför storstäderna.” Centerpartiet vill ha en rabatt enbart för landsbygd, medan Mp och V inte vill ha någon rabatt alls.

Oenighet om reseavdraget

Störst oenighet ser vi kring reseavdraget. Socialdemokraterna godtar fullt ut regeringens återställare och höjning av ersättningen för resor i bil, Centerpartiet likaså men med en höjning till hela 30 kronor milen enbart för boende på landet, medan Mp och V vill införa det färdmedelsneutrala system som riksdagen beslutade i juni.

Mest innovativt är kanske Vänsterpartiets progressiva flygskatt, där resenärerna betalar mer ju mer de flyger, eller samma partis detaljerade formel för bonus till gas- och elbilar. Även Miljöpartiets cykelstöd specifikt för personer med funktionsnedsättning är nytänkande.

Hårdast profileringen ser vi nog från Centerpartiet, som mycket starkt betonar landsbygden, med en grön biopremie för jordbrukets omställning, ett särskilt stöd för grönare jordbrukmaskiner och högst ersättning för bilkörning på landet.

Tydligast omprofilering jämfört med valrörelsen står Vänsterpartiet för. Dadgostars internt kritiserade utspel om att bensin och diesel ska kosta max 18 kronor litern är spårlöst borta nu.

Industrisatsningar ligger bra till…

Störst chanser att gå igenom med nuvarande majoritetskonstellation är kanske förslagen på järnvägssatsningar. Regeringen beslutar om planen själva, utan att behöva riksdagsmajoritet, och har utrymme för vissa nysatsningar genom att inte satsa på nya stambanor för snabbtåg. Också sådant som ryms inom Klimatklivet och Industriklivet ligger bra till; regeringen behöll anslagen delvis för att klara EU:s krav på 37% klimatfinansiering inom återhämtningsbudgeten och har bara delvis angett vad anslagen ska fokusera på. Också annat som med låg kostnad kan ge betydande utsläppsminskningar är rimligen välkommet för den klimatpolitiska färdplan som regeringen ska ta fram under våren.

…till skillnad från höghastighetsjärnväg

Mest utsiktslöst att få igenom är dels satsningar på höghastighetståg, som mest upprepas för sakens skull, dels stora och permanenta utgifter som Miljöpartiets kollektivtrafikmiljard. Även en del av avgränsningarna enbart för boende på landet är knepiga att utforma – det är ingen slump att skatten på bensin är den samma i Stockholm som i Årjäng.

– Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet

Centerpartiets budgetmotion.

Miljöpartiets budgetmotion.

Socialdemokraternas budgetmotion. 

Vänsterpartiets budgetmotion.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.