Nya miljöregler ska skydda fisken

I juli infördes miljökvalitetsnormer för att uppnå god miljöstatus i Sveriges hav. Nu ska även fisken skyddas.

Nya miljöregler ska skydda fisken

Medlemsländerna i EU har förbundit sig att uppnå god miljöstatus i Europas hav till år 2020, det så kallade havsmiljödirektivet. I Sverige har regeringen beslutat att målen ska genomföras genom miljökvalitetsnormer som är rättsligt bindande regler. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att detta genomförs.

I juli fastställde HaV därför nio miljökvalitetsnormer för att komma tillrätta med problem i havsmiljön. Sedan tidigare finns normer för exempelvis utomhusluft, vattenkvalitet och buller från omgivningen. För att få fram fler åtgärder så att fisket inte skadar ekosystemen föreslår därför HaV nya miljökvalitetsnormer för att skydda fisken..

– En av de mest akuta frågorna är att bevara tillräckliga mängder av av stor, lekmogen fisk i bestånden, så att de kan fortleva långsiktigt, säger Malin Aarsrud, utredare på enheten för havsförvaltning på HaV.

Delade meningar

Anledningen till att normer för fisk inte togs fram till remissversionen i våras är att det råder delade meningar om huruvida miljökvalitetsnormer för fisk skulle få någon effekt.

– Samtidigt så har fiske pekats ut som en av de största belastningarna på svenska havsområdena. Det visar att regleringen av fisket inte fungerar fullt ut och att fler åtgärder behövs på detta område för att få en bättre havsmiljö. Framförallt i Kattegatt och Skagerrak, men även i Östersjön, har för stora och selektiva uttag av fisk orsakat stora förändringar i havsekosystemen.

Fera remissinstanser har också efterlyst miljöregler för fisk.

Två nya normer

HaV föreslår två miljökvalitetsnormer för fisk. Den första innefattar att bestånden inte bara ska ha en viss storlek utan att det även måste även finnas en struktur med tillräckligt gamla och stora individer för att de ska kunna fortleva långsiktigt. Den andra normen innefattar fiskarnas påverkan på hela havsmiljön. Stora rovfiskar har till exempel oftast en roll i att reglera andra marina arter så att ekosystemet kan fungera i balans.

Ansvaret för att miljökvalitetsnormer följs ligger på kommuner och myndigheter. Enskilda kan påverkas genom olika myndighetsbeslut, exempelvis tillståndsprövning för ny verksamhet eller tillsyn av befintlig verksamhet.

– På kort sikt ser vi inte att de får någon direkt effekt på exempelvis yrkesfisket eller fritidsfisket. Men om målen inte uppnås ska vi ta fram åtgärdsprogram som kan påverka på lång sikt, säger Malin Aarsrud.

Förslaget till miljökvalitetsnormer för fisk går nu på remiss och svaren ska vara inne senast 27 september.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.