Ny standard för naturvärden

Dagens naturinventeringar som görs inför byggen av olika slag ser väldigt olika ut. Nu ska en ny Sis-kommitté ta fram en standard.

Ny standard för naturvärden

När en väg, järnväg eller ett vindkraftverk ska även den biologiska mångfalden i området analyseras och värderas. Konsulter och kommunekologer inventerar därför naturen i samband med att detaljplan tas fram. Likaså när miljöfarlig verksamhet ska etableras. Men sätten för att göra detta har sett olika ut och nu har Sis startat en ny kommitté som ska arbeta fram en svensk standard för naturvärdesinventering.

– Det har växt fram olika sätt att jobba med de här frågorna, så att vi i praktiken har ett stort antal inofficiella standarder, säger Anders Sjölund, kommitténs ordförande som även arbetar som nationell samordnare för naturfrågor vid Trafikverket.

Välkomnar alla

Ett av målen är att standarden ska minska risken för att detaljplaner underkänns av länsstyrelsen. Bland det som standarden kan komma att innehålla nänns mallar för hur bedömningarna ska gå till och utbildningskrav. Och värderingar av olika typer av naturvärden.

– Vi definierar olika naturtyper, till exempel våtmarker och kärr, olika djurarter och kombinationen av växter, djur och svampar. Men vi diskuterar också om friluftsintressen ska tas med i en naturvärdesinventering och hur grönytor i städer ska bedömas. Det kan finnas värdefull natur i städerna som måste värderas ur andra perspektiv än de som gäller för hotade arter, säger Anders Sjölund.

Sis välkomnar alla som är intresserade att höra av sig och bidra till arbetet, däribland länsstyrelser, exploatörer och miljökonsultföretag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.