Ny rapport ställer diagnos på havet

Ytan med syrefria bottnar ökar i Östersjön. Jordbruket släpper ut mindre kväve och torskbestånden ökar i Östersjön men minskar i Kattegatt. Rapporten Havet 2012 kräver ändrade attityder till havet för att Sverige ska nå EU-målet om god miljöstatus till 2020.

Ny rapport ställer diagnos på havet

Över femtio författare medverkar i rapporten Havet 2012 som ges ut av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Tillsammans ger de många rösterna en nyanserad bild av tillståndet i havet. Miljöanalytiker har samverkat för att göra en samlad bedömning utifrån miljömålen. Under 2012 har HaV tagit fram nya regler för havet i form av elva miljökvalitetsnormer. De har också gjort en värdering av vilka ekonomiska och sociala värden som förloras om den marina miljön inte skyddas.

Rapporten Havet 2012 pekar på de stora utmaningar som förvaltningen av havet står inför. Bland annat utbredningen av de syrelösa eller miljöpåverkade havsbottnar i Östersjön och Skagerrak, krympande torskbestånd i Kattegatt och höga halter av dioxin i lax och strömming i Östersjön.

– I dag är en majoritet av våra populäraste matfiskar akut eller starkt hotade, till exempel ål, torsk, kolja, långa, pigghaj, havskatt och hälleflundra. En majoritet av lokala bestånd av torsk som historiskt lekt i Västerhavets fjordsystem anses i dag utrotade. Många bestånd av sjöfåglar i Östersjön minskar också kraftigt, säger Per-Olav Moksnes, miljöanalytiker på Havsmiljöinstitutet.

Fler sälar och havsörnar

Men det finns också ljusglimtar. Åtgärder för att för att begränsa miljögifter som PCB och DDT har gett resultat; havsörnar och sälar har ökat i antal. En slutsats är att det är viktigt att fortsätta leta efter ”nya” ämnen som ännu inte har upptäckts i havet. Men främst förespråkar rapporten förändringar i samhället och i människors beteenden om miljömålen ska kunna uppnås. I den senaste utvärderingen konstaterades att 14 av 16 mål inte nås med dagens förutsättningar. Kopplingen mellan samhället och situationen måste bli tydligare.

– Miljöövervakningen är en viktig pusselbit i det arbetet. Beskrivningar av miljötillståndet är viktiga för att kunna göra jämförelser och spåra förändringar över tid. Inte minst när problembilden är komplex och svårfångad och det behövs mer avancerade analyser, säger Gunilla Ejdung, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Hela rapporten finns att ladda ner från Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets hemsidor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.