Naturvårdsverket: Sverige bommar alla klimatmål

KLIMAT Sverige kommer inte att nå några av sina klimatmål med den nuvarande klimat- och miljöpolitiken, enligt en ny analys från Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket: Sverige bommar alla klimatmål
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Sverige kommer varken att uppnå de nationella klimatmålen eller EU-målen, varken på kort eller lång sikt.

Enligt Naturvårdsverkets beräkningar är gapet till 2045-målet cirka 22 miljoner ton koldioxidekvivalenter utan så kallade kompletterande åtgärder, och 11 miljoner ton om sådana åtgärder används fullt ut.

Avståndet till målen har minskat jämfört med förra året, men skillnaden är liten.

– Vi ser starka styrmedelsbeslut på EU-nivå och ett tydligt ledarskap för grön omställning inom näringslivet. Däremot krävs ytterligare politiska beslut för minskade utsläpp i Sverige om vi ska kunna nå klimatmålen, säger Stefan Nyström chef för Naturvårdsverkets klimatavdelning, i en kommentar.

Sveriges möjlighet att uppfylla sina utsläppsåtaganden inom EU fram till 2030 beror till stor del på hur transportsektorn utvecklas de kommande åren. För att dessa åtaganden ska vara inom räckhåll krävs en minskning av användningen av fossil diesel och bensin samt en ökning av elektrifieringen, enligt Naturvårdsverket.

Fakta

Klimatredovisningen 2024

Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att ta fram underlag till den årliga klimatredovisningen som redovisar de viktigaste klimatpolitiska besluten nationellt och på EU-nivå under perioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2024. Underlaget omfattar även bedömningar av utsläppsutvecklingen mot de nationella etappmålen år 2030, 2040 och 2045, baserade på resultat från uppdaterade scenarier.

Scenarioresultaten används även för att bedöma utvecklingen mot Sveriges del av EU:s gemensamma klimatmål, i den så kallade icke-handlande sektorn och i markanvändningssektorn.

Uppdraget har genomförts i samarbete med Energimyndigheten, Jordbruksverket, Konjunkturinstitutet, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen.

Källa: Naturvårdsverket.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.