Naturvårdsverket dömer ut Trafikverkets långsiktiga planer

Transport Naturvårdsverket dömer ut Trafikverkets underlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Underlaget missar klimatmålen, luftkvalitetsmålen och övriga nationella miljömål, anser Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket dömer ut Trafikverkets långsiktiga planer
Foto: Stock Adobe.

Trafikverket presenterade i höstas sitt underlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Sverige, som därefter har varit ute på remiss.

Enligt Trafikverkets analys kommer transporterna fortsätta att öka, vilket Miljö & Utveckling rapporterat om. Men tack vare till exempel elektrifiering, biodrivmedel och högre bränslepris kommer de nationella klimatmålen ändå att uppnås.

Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Gör om – gör rätt

En av remissinstanserna är Naturvårdsverket som nu avstyrker inriktningsunderlaget och menar att det behöver utvecklas inom flera delar.

För att nå Sveriges beslutade klimatmål måste klimatfrågan genomsyra alla politikområden, betonar Naturvårdsverket. Den långsiktiga infrastrukturplaneringen för transportsektorn har stor betydelse för samhällsutvecklingen och möjligheten att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

– Vårt budskap till Trafikverket är: Gör om – gör rätt. Trafikverket har inte tagit fram något underlag som visar hur infrastrukturplanerna kan bidra till att klimatmålen ska nås, säger Joanna Dickinson, handläggare på Klimatstyrmedelsenheten på Naturvårdsverket till Miljö & Utveckling.

Utveckling av flera delar

Naturvårdsverket pekar på flera delar i underlaget som behöver utvecklas:

  • Utvecklingen av transportinfrastrukturen behöver tydligare bidra till att klimatmålen och övriga nationella miljökvalitetsmål kan nås.
  • Infrastrukturplaneringen för transporter behöver utgå ifrån att det krävs en kombination av åtgärder och styrmedel för att utveckla tillgänglighet samtidigt som klimat- och andra miljömål kan nås. Det handlar om minskat trafikarbete med energiintensiva trafikslag, ökad andel förnybara drivmedel och mer energieffektiva fordon. Infrastrukturplanerna kan bidra till att påverka trafikarbetet och elektrifieringen av transportinfrastrukturen.
  • Trafikverkets basprognos är inte lämplig som grund för transportinfrastrukturplaneringen. Det beror på att den baseras på en kraftig ökning av vägtrafikarbete, alltså transporter på vägar, vilket motverkar miljökvalitetsmålen.
  • Trafikverket menar att regelverket sätter käppar i hjulen för att arbeta med att minska efterfrågan på transporter och att se till så att det befintliga transportsystemet används mer effektivt än idag, enligt Naturvårdsverket. Det är angeläget att dessa upplevda hinder röjs undan.

Ingen Frisk luft i Trafikverkets underlag

Naturvårdsverket saknar också koppling till miljökvalitetsmålet Frisk luft. Någon koppling mellan dubbdäck, vägslitage och partikelhalter görs till exempel inte, enligt myndigheten.

Dessutom behövs analyser av på vilket sätt den samlade effekten påverkar möjligheten att nå mål som är kopplade till biologisk mångfald, grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

– Nu krävs att Trafikverket tydligare visar hur klimatmålen ska nås, sammanfattar Joanna Dickinson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.