Analys: Det händer när kommuner ångrar sig om vindkraft

Juridik Vad händer juridiskt när en kommun beslutar att ändra sin inställning till ett vindkraftsbygge under pågående handläggning av målet i domstol. Martina Gelotte, jurist inom miljörätt och redaktör på JP Infonet, ger sin analys till Miljö & Utvecklings läsare.

Analys: Det händer när kommuner ångrar sig om vindkraft
Foto: Adobe Stock

DEN 11 AUGUSTI 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) ett intressant avgörande som tar upp frågan om vad som händer när kommunen beslutar att ändra sin inställning till ett vindkraftsbygge under pågående handläggning av målet i domstol, vilket innebär att det inte längre finns kommunalt tillstyrkande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken (MB).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Ett bolag ansökte om tillstånd för en gruppstation med maximalt 26 vindkraftverk. Kommunen beslutade i november 2019 att tillstyrka gruppstationen i dess helhet. I november 2020 beslutade även miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen att lämna tillstånd för en gruppstation med maximalt 16 vindkraftverk. Bolaget och flera privatpersoner överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen (MMD).

I NOVEMBER 2021, under målets handläggning i MMD, beslutade kommunen att upphäva sitt tidigare beslut om tillstyrkande. I beslutet angavs att detta innebär att det inte längre finns något kommunalt tillstyrkande enligt 16 kap. 4 § MB. MMD meddelade dom i målet den 20 april 2022 och gav bolaget tillstånd till att uppföra ytterligare sex vindkraftverk.

Sammanfattningsvis ansåg MMD att då kommunen inte har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut kan inte kommunens ändrade inställning tillåtas påverka prövningen i målet. Kommunen och flera privatpersoner överklagade MMD:s dom till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD.

MÖD PRÖVAR FRÅGAN om ett återkallande av en tidigare kommunal tillstyrkan ska beaktas i målet. MÖD konstaterar att varken lydelsen av 16 kap. 4 § MB eller lagens förarbeten ger stöd för att kommunen skulle vara bunden av ett tillstyrkande under tillståndsprocessen. En sådan tolkning finns det inte heller möjlighet för. Av MÖD 2010:21 framgår vidare att en kommuns beslut att inte tillstyrka en ansökan ska beaktas vid prövningen av ett överklagat beslut även om kommunen inte själv är klagande. Att kommunen inte själv har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut innebär därför inte enligt MÖD att beslutet att upphäva tillstyrkandet inte ska beaktas vid prövningen av ansökan.

MÖD BEDÖMER ATT eftersom det inte längre föreligger något kommunalt tillstyrkande saknas det förutsättningar för att bevilja det sökta tillståndet. MÖD avslår därmed bolagets ansökan om tillstånd för gruppstation med vindkraftverk.

Mark- och miljööverdomstolen 2023-08-11, mål nr M 5427-22

MARTINA GELOTTE är jurist inom miljörätt och redaktör på JP Infonet. JP Infonet levererar juridiska informationstjänster inom miljörätt, med dokument från samtliga rättskällor samt i form av guider och expertanalyser.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.