Minskade utsläpp med bilpool

Bilpooler växer i storlek och antal i hela landet, något som är positivt för miljön. En färsk undersökning visar att bilpooler dramatiskt kan minska utsläppen. Men det är inte därför männsikor går med i bilpooler. Ofta är det ekonomiska drivkrafter eller bekvämlighetsskäl som ligger bakom beslutet.

De första bilpoolerna i Sverige bildades under 1980-talet av en grupp privatpersoner i Örebro som ville dela bil. I dag finns ett 40-tal bilkooperativ i landet och sammanlagt delar knappt tusen svenska hushåll bil.

På senare år har även kommersiella aktörer fått upp ögonen för bildelning som affärsidé. Statoil och mobility.nu är exempel på två företag som tillhandahåller kommersiella bilpooler.

Många kommuner, förvaltningar och företag har också insett nyttan med att ha en gemensam flotta för företagsfordon.

Bilpool utvärderad

Göteborgs Miljöförvaltning är en av de organisationer som 1995 helt övergick från att använda personalens privata bilar i tjänsten till en gemensam tjänstebilpool. I dag finns tjugo bilar som alla tvättas och används av personalen.

Under det gångna året har en utvärdering av denna tjänstebilpool genomförts på uppdrag av Trafikkontoret och Miljöförvaltningen i Göteborg samt Vägverket Region Väst. Syftet har varit att undersöka de miljömässiga och ekonomiska aspekterna av verksamheten. Utvärderingen har gjorts med hjälp av enkäter, intervjuer samt insamling av data från ekonomisystem och körjournaler.

– Resultatet visar på en dramatisk minskning av utsläppen efter införandet av bilpool, säger Per Schillander, miljösamordnare på Vägverket Region Väst.

Ingen slentrian

Enligt studien minskade utsläppen av kväveoxider och kolväten med 90 procent och av koldioxid med 50 procent. Det finns två anledningar till det: satsningen på el-, gas- och etanoldrivna miljöfordon och den minskade körsträckan.

– Bilpoolen gör att man inte tar bilen av slentrian. Eftersom man måste boka bilen tänker man igenom sina resor på ett annat sätt, säger Per Schillander.

Men trots att antalet körda mil minskade med 30 procent mellan 1992 och 1999 låg totalkostnaden för tjänsteresor med bil kvar på samma nivå, vilket är lite märkligt eftersom utnyttjande av bilpooler brukar innebära kortare körsträckor och lägre kostnader.

– Förklaringen till det är Miljöförvaltningens satsningen på miljöfordon, som i flera fall är dyrare än konventionella bilar, säger Per Schillander.

Andra skäl än miljön

Personalen på Miljöförvaltningen är, enligt Per Schillander, positivt inställda till bilpoolen, men det är inte som man kan tro miljöskälen som är det starkaste argumentet för dem.

– Det de uppskattade mest var tillgången till bättre och nyare bilar. Många tyckte också att det var skönt att inte behöva bekymra sig över vinterdäck, besiktning, service och liknande.

Per Schillander, som ofta är ute och informerar om nyttan med bildelning, framhåller att de argument som går hem, både på företag och bland privatpersoner, är att det kan vara bekvämt och lönsamt att dela bil.

– Det är inte i första hand miljöskäl som gör att folk väljer att dela bil. De gör det framförallt för att det kostar mindre, säger han.

Kan få genomslag

Rapportens slutsats är att bilpooler har mycket goda förutsättningar att få genomslag på företag och kommuner som en både lönsam och miljömässigt sund modell.

Men än så länge är kunskapen om hur bilpooler fungerar ganska liten bland allmänheten, vilket gör att utvecklingen går långsamt.

Per Schillander anser att det behövs en storskalig insats för att öka intresset för bilpooler.

För närvarande arbetar Vägverket för att vi ska få fler, större och bättre bilpooler i Sverige. Bland annat funderar man på hur ett stort och rationellt system för bildelning skulle kunna utvecklas. Per Schillander ser inte uppgiften som omöjlig och nämner Schweiz som ett föredöme. Där har den landsomfattande bilpoolen 30 000 medlemmar.

– Men de ligger också tio år före oss och har gynnats av att staten har stöttat och kopplat samman olika aktörer på området, konstaterar Per Schillander.

Sex argument för bilpooler

– en poolbil är som regel ny och har bättre miljöprestanda än en genomsnittsbil.

– en poolbil har bättre säkerhetsprestanda än en genomsnittsbil.

– en poolbil ersätter fem andra bilar.

– en poolbil minskar årligen utsläppen av koldioxid med tio ton.

– bilpooler ökar gång, cykel och resandet med kollektivtrafik.

– den som går med i en bilpool minskar sitt bilåkande.

Källa: Vägverket

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.