Miljöpartiet vill se ett industrikliv

Politik Industrikliv och energirådgivare hos kommunerna finns med på Miljöpartiets lista över miljösatsningar.

Miljöpartiet vill se ett industrikliv

Stina Bergström talar sig varm för energirådgivare hos kommunerna, under ett morgonmöte nära Riksdagshuset.

Vilken är den viktigaste miljöpolitiska frågan?

– Klimatet har varit vår prioriterade fråga i många år. Vi jobbar också med artutrotningen.

Vilka är de viktigaste förändringarna av skatterna?

– Vi vill se en översyn av styrmedlen för att minska livsmedlens miljöpåverkan och ett avståndsbaserat reseavdrag. Vi vill också att de som hyr och delar ska få skatteavdrag.

Vilka nya lagar vill ni se?

– Vi hade önskat ett ordentligt regelverk för att återvinna textil. En skärpt skogsvårdslag som ska in under miljöbalken är också viktig.

Vad ska göras åt luftkvaliteten i städerna?

– Miljözoner är ett sätt. Vi vill ha en dubbdäcksavgift eller skatt också. Sedan har vår miljöminister just presenterat en strategi med en fördubbling av kollektivtrafiken, gång och cyklande.

Hur blir det med de 16 miljömålen till år 2020?

– Det är allvarligt att de inte nås. Om vi tittar på skyddet av skogen, så vill vi öka anslaget.

Vad behövs för att nå klimatmålen från Paris?

– Vi fick igenom vårt vallöfte om ett klimatpolitiskt ramverk. Nu har vi vår klimatfärdplan med över 140 förslag.

Vad ska utgöra energiförsörjningen i Sverige?

– Vi vill se ordentliga satsningar på vindkraft och biogas. Vi ska inte ha någon kärnkraft.

Hur kan kommunernas klimatarbete förenklas?

– Vi vill se energirådgivare i alla kommuner. Och Klimatklivet ska få fortsätta.

Vad föreslår MP för att förenkla för företag som satsar på hållbarhet?

– Vi har initiativet Industriklivet med pengar för innovation och utveckling.

Hur ser transportpolitiken ut framöver?

– Vårt mål är att vi ska vara fossilfria inom vägtrafiken till år 2030. Vi ska också fördubbla kollektivtrafiken. Flyget blir tuffare, för vi kan inte alls använda de drivmedel vi har idag.

Vad bör göras på kemikalieområdet framöver?

– Förekomsten av kadmium är en allvarlig hälsofråga och därför driver MP på för att återinföra en handelsgödselskatt. Vi måste också gå före med nationell lagstiftning när EU:s lagar inte räcker till.

Hur vill ni göra med VA-verken, som kräver stora investeringar framöver?

– Kommunerna har inte haft rätt att använda VA-avgifterna för investeringar och därför behövs en regeländring.

Vad ska göras för att rädda Östersjön?

– Övergödningsproblematiken påverkas av en skatt på handelsgödsel som vi vill se. Sedan är det absolut nödvändigt med samarbete och där måste Sverige ta täten.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.