Miljökvalitetsnormer stoppar expansion

Miljökvalitetsnormerna kan göra det svårt för tillståndspliktiga företag att expandera i storstadsregioner. Problem med att klara luftkvaliteten gör att företag kan tvingas flytta utanför storstäderna.

Göteborg och Stockholm är två städer som har svårt att klara luftkvalitetsnormerna för kväveoxid. En expanderande region gör att företagen, människorna och industrierna blir fler och att trafiken ökar med konsekvensen att luften blir sämre.

De enskilt största utsläppen av kväveoxid kommer från trafiken och är svåra att begränsa.

Den möjlighet som myndigheterna har att förbättra värdena är att strama åt hårdare för de företag som är tillståndspliktiga.

– Det här innebär att företag som söker tillstånd för utökad verksamhet kan få svårt att få det även om påverkan från den nya verksamheten är mycket liten, säger Jonas Norrman på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tillsammans med Erik Fridell undersöker han vilka konsekvenser miljökvalitetsnormerna kan få för näringslivets möjlighet att expandera i göteborgsregionen. Samarbetspartners är Volvo, Göteborgs hamn, DFDS Torline och Naturvårdsverket.

Flytta från stan

Miljökvalitetsnormerna kan i förlängningen innebära att företag måste söka sig utanför storstadsregionerna för att kunna expandera. Hittills har det ofta löst sig för de tillståndspliktiga verksamheterna, men förhandlingarna för att få tillstånd tar allt längre tid. Många inom näringslivet är också oroliga för vad som komma skall. I göteborgsregionen måste man än så länge endast rätta sig efter ett åtgärdsprogram för kvävedioxid, men åtgärder för partiklar är på gång. Framöver väntar mest troligt fler gränsvärden av liknande slag.

Men även om industrin hamnar i ett dilemma ska man inte underskatta betydelsen av miljökvalitetsnormerna. Dålig luft är ett allvarligt problem och hittills har de insatser som gjorts inte räckt.

– 100 000-tals personer dör varje år i Europa på grund av höga partikelhalter. Nu gäller det att hitta ett effektivt sätt att komma åt utsläppen, säger Erik Fridell.

Fakta: miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna bygger på ett EU-direktiv och fungerar som ett gränsvärde för tillåtna halter av föroreningar, exempelvis för hur mycket kväveoxid luften får innehålla eller för lägsta tillåtna kvalitet på vatten. Samhället tvingas sedan att anpassa sig så att värdena inte överskrids. Idag finns det fyra förordningar om miljökvalitetsnormer i Sverige, för föroreningar i utomhusluft, för buller och för parametrar i fisk och musselvatten samt för kvaliteten på vattenmiljön.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.