Miljö viktig för affärsutveckling

Miljö är en viktig faktor i företagens affärsutveckling visar forskarna Birger Rapp, Fredrik Nilsson och Åse Jansson vid Linköpings universitet i rapporten Environmentally driven mode of business development: a management control perspective. De har studerat 31 företag på Stockholmsbörsen.

Med en miljödriven affärsutveckling menas att miljöaspekterna blir en resurs och inte ett hinder. Om miljöaspekterna ska bli en integrerad del i koncernens övergripande ekonomisystem är det av betydelse att det på alla ledningsnivåer finns en positiv inställning till miljö.

– Om miljön blir en drivkraft finns möjligheten att man kommer på sådana lösningar som annars inte skulle beaktas, säger professor Birger Rapp. Inom de olika affärsenheterna som finns i ett företag kan innovationer där miljöaspekter ingår bli mycket lönsamma.

För att uppnå ett förväntat resultat är det väsentlig att finna en gemensam plattform att stå på. Om man på alla nivåer i ett företag utvecklar ett gemensamt språk har man nått en del av målet, alla kan vara involverade i den kommunikativa processen och nya idéer och förslag behöver inte stöta på patrull på grund av att de olika produktionsenheterna inte skulle förstå varandra. Det eftersträvansvärda är att miljön blir en faktor vilken annan som helst. I dag finns det brister i integrationen mellan miljöledningssystem och ekonomistyrningssystem, menar Birger Rapp.

Miljöaspekter i produktionen

De företag som ingick i undersökningen hade kommit olika långt i användandet av miljöaspekter inom till exempel, produktion och beslutsprocess, däremot var det överlag väl försörjt på materialsidan. Det visade sig att för att överhuvudtaget lyckas med miljödriven affärsutveckling krävs det att den är invävd med produktdelen. Forskarna pekar också på att en positiv inställning och en övertygelse om att miljön är viktig för koncernen har avgörande betydelse för ett lyckat resultat. Andra väsentliga faktorer är hur mycket miljöaspekterna blivit inlemmade i företagets strategier och kontrollsystem.

– Det är inte miljölagstiftningen som avgör hur och om miljöaspekterna tas till vara och utvecklas inom ett företag, utan det är främst inställningen till miljö som är betydelsebärande, fortsätter Birger Rapp. För att uppnå samförståelse inom miljöarbetet och för att den ska kunna påverka produktionsdelen är en samstämmig terminologi det mest avgörande. Om termer och uttryck som används inom en koncern är olika mellan till exempel producent, tekniker och administratör påverkar det produktionen negativt. Miljöaspekterna har då svårt att få plats. En positiv utveckling till ökad förståelse inom koncernen kan ske genom information och goda exempel och därmed skapas också en gemensam referensram.

Värdet av miljöpolicy

Alla 31 företagen som ingick i undersökningen hade en miljöpolicy, vilket kan ses som ett tydligt tecken på att miljömedvetandet ökat inom företagsvärlden. För att nå en god potential i ett miljöarbete som ska genomsyra hela koncernens affärsutveckling, finns det framförallt två framkomliga vägar att gå, sammanfattar Birger Rapp, att sträva efter en positiv attityd till miljöaspekter och att låta den andan genomsyra koncernens arbete i alla led, från högsta ledningen till alla övriga som deltar i företagets produktionen. Inom en femårsperiod bör målen vara inarbetade i den reguljära verksamheten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.