Matfisken badar i gift

Naturskyddsföreningen har i samarbete med andra organIsationer i utvecklingsländer tagit prover på matfiskar i syfte att analysera förekomsten av miljögifter. Resultatet visar på höga halter.

Rapporten Den flamsäkra fisken visar redovisar höga halter av dioxiner, DDT, PCB, bromerande flamskyddsmedel, fluorerade miljögifter, tungmetallerna kadmium och kvicksilver i vanliga matfiskar världen över. I Sverige undersöktes vätternröding, sej och sill.

– Halterna är höga och det rör sig om ämnen och fiskbestånd som inte rutinmässigt övervakas, nu är det viktigt att göra bredare undersökningar. Om resultaten då bekräftar vår oro måste kostråden göras om, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

Flera ämnen som hittades i fiskarna kan påverka människans fortplantningsförmåga och innehöll halter som låg över gällande eller föreslagna gränsvärden.

Undersökningen bygger på stickprover av tolv fiskar från nio länder. Kända miljögifter hittades i fisk fångad i Sverige, Norge, Kenya, Uganda, Sydafrika, Malaysia, Filippinerna, Ecuador och Honduras.

– Våra stickprov räcker givetvis inte för att dra säkra slutsatser om halterna generellt i de fiskbestånd där proverna tagits. Nu behövs större studier och förutom Östersjön som normalt studeras är det viktigt att bredda analysen till andra fiskar, ämnen och havsmiljöer, säger Ulrika Dahl, avdelningschef Miljögifter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.