Märkning för sociala företag

EU-kommissionen har föreslagit en rad olika riktlinjer som ska stimulera finansiering i sociala företag.

Sociala företag är företag med positiv social genomslagskraft och som har sociala syften som mål för sin verksamhet, istället för bara vinstmaximering. De är en växande sektor i Europa som idag omfattar tio procent av alla europeiska företag och har över elva miljoner avlönade anställda. Eu-kommissionen har nu föreslagit ett antal riktlinjer som ska underlätta investeringar i den här sektorn.

– Sociala företag ger konkret form åt just den typ av smart och hållbar tillväxt och innovation för alla som är så viktig för den europeiska ekonomin i dag. Våra nya åtgärder kommer att underlätta för dessa företag i hela Europa, och säkerställa att de får det finansiella stöd de behöver för att växa, särskilt i dessa kristider, säger kommissionens ledamot med ansvar för den inre marknaden, Michel Barnier.

Förslagen går nu vidare till Europaparlamentet och rådet för vidare förhandlingar

Förslagets huvudpunkter:

• En erkänd EU-märkning för fonder för socialt företagande. För närvarande kan det vara svårt för investerare att identifiera fonder som investerar i sociala företag och det kan undergräva förtroendet för marknaden för socialt företagande.

• Förbättrad fakta för investerare. Informationen om fonder som investerat i sociala företag kan vara svår att jämföra och använda. Att inrätta en gemensam EU-ram för vilken information som ska finnas är därför avgörande.

• Bättre resultatmätning. De beräknade effekterna är en viktig faktor för investerarna när de ska välja mellan olika sociala investeringsfonder. Kommissionen kommer att arbeta vidare för att utveckla mer jämförbara metoder för mätning av investeringarnas sociala resultat. Detta kommer att skapa utrymme för utvecklingen av en investeringsmarknad med större insyn och större förtroende hos investerarna.

• Reglerna för sociala investeringsfonder skiljer sig åt mellan medlemsstaterna och är ofta besvärliga och komplicerade. Därför kommer de nya förslagen att förenkla reglerna så att det blir lättare att söka investerare i hela Europa.

• Eftersom det kan vara riskabelt att investera i sociala företag kommer den europeiska märkningen för fonder för socialt företagande till en början bara att vara tillgänglig för yrkesmässiga investerare.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.