Målen för avfallshanteringen uppnådd i Borlänge

I stort sett alla mål för avfallshantering har uppnåtts i Borlänge kommun. Tidigt satsade Borlänge Energi resurser på att minska sopberget , kommuninvånarna lärde sig att källsortera och att samla in farligt avfall.Detta kom att bli den numera kända Borlängemodellen. De miljömässiga och de ekonomiska vinsterna har blivit stora för både privatpersoner och för företagen.

Miljöarbetet i Borlänge har pågått sedan slutet av 70-talet och är idag inne i en intensiv fas. Högsta prioritet har arbetet med hantering av farligt avfall.

Hushållen i Borlänge betalar totalt 18 millioner kronor per år för hantering av avfall. Hälften av summan går till transporter, 30 procent till omhändertagande av deponirester och bränn- och komposterbart material. De resterande 20 procent till behandling av farligt avfall.

Allt avfall kan lämnas till två avfallsstationer eller blir hämtat vid dörren. Allt inlämnat material kontrolleras sedan så att varje led i hanteringen blir korrekt.

87 procent av de 370 kg avfall som lämnas per invånare och år återvinns idag, de procenten som återstår är en procent av farligt avfall och ytterligare en procent elektonikavfall, medan elva procenten utgör deponirester.

Målsättningen i det fortsatta miljöarbetet, är att före år 2005 ska alla produkter som ger rest av farligt avfall insamlas till 100 procent. Målet är också att 85 procent av soporna ska återanvändas. Idag samarbetar Borlänges och Faluns kommuner med avfallshanteringen. Mitt i mellan de två kommunerna finns en ny gemensam återvinningsstation, Fågelmyran. Båda kommunerna har i sitt arbete tagit fasta på delmålen i Miljöbalken för utvecklingen av avfallshanteringen.

Förberedande miljöarbete

– Miljöstationerna tid är förbi, anser Bo Wallström informatör för Borlänge Energi och produktsamordnare för hushållsavfall. För att möta miljökraven och tillmötesgå kunderna satsar Borlänge Energi på bemannade stationer vilket ska vara komplement till hämtning av avfall vid dörren.

Ett test om avfallshantering som gjordes i ett bostadsområde i Borlänge på tidigt 90-tal gav positivt utfall och fick ligga som underlag för den kommunala hanteringen av avfall som Borlänge Energi lade fram till kommunfullmäktige. I april 1993 fattades det politiska beslutet att hela kommunen ska följa en avfallsplan i vilken källsortering ingick.

Ett viktigt mål i beslutet var att farligt avfall skulle omhändertas och hanteras på ett miljömässigt riktigt sätt och syftet med arbetet var också att mängden avfall så småningom skulle minskas. Tre olika avfallstyper skulle tas om hand, – bränn- och komposterbart och deponirester. För papper och glas fanns det redan återvinningstationer uppställda runt om i kommunen. Den delen av hanteringen fungerade förhållandevis tillfredsställande.

Fullmäktiges beslut blev upptakten till ett mer omfattande informationsarbete. Borlänge Energi skulle nu möta kommunivånare, både boende och verksamma inom olika näringar.

– Om vi skulle få det att fungera, låta sortering av avfall bli en naturlig del i människors vardag kunde inte Borlänge Energi vara anonym, menar Bo Wallström. Tre informatörer sattes in för att arbeta med detta, de var ute bland kommuninvånarna fyra dagar i veckan.

Därefter inriktade Borlänge Energi sitt fortsatta miljöarbete till företag och industrier.

– Det var viktigt med noggranna genomgångar av materialströmmarna. På många företag bestod vårt arbete av att identifiera avfallens art, säger Bo Wallström.

Omfattande satsningar idag

Under tiden hade både ny teknik och den nya återvinningsanläggning, Fågelmyran mellan Borlänge och Falun möjliggjort bra omvandling av komposterbart material till biogas. En komplett källsorterings- och avfallsbehandlingssystemet var nu i fullt bruk.

–I dag arbetar vi med att den produkt vi får fram skall kunna användas till Borlänge Energis fordon och även till uppvärmning, säger Bo Wallström. 30 procent av det brännbara materialet återbrukas till fjärrvärmesystemet, 60 procent av värmeflödet kommer från SSAB och resterande 10 procent står elvärmepumpar för. Satsningen på fjärrvärme fortsätter alltjämt. Under 1999 investerades 21,9 millioner kronor i nya fjärrvärmeledningar.

Det omfattande informations- och kampanjarbete Borlänge Energi utfört har haft stor betydelse i att få alla led att fungera tillfredsställande.

Ett viktigt arbete pågår nu, att det material som lämnas till behandlingsanläggningarna ska vara av hög kvalitet och rent för att eliminera driftsproblem och för att spara miljön för borlängeborna. Meningen är också att avfallsdeponierna ska genomgå miljöprövning senast år 2008 och då klara högt ställda miljökrav.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.