Lokal klimatkompensation på gång i Sverige

Klimat Intresset för klimatkompensation växer explosionsartat. Men det är inte bara i utvecklingsländer som projekten ökar. Nylanserade företag erbjuder lokal klimatkompensation i den svenska skogen.

Lokal klimatkompensation på gång i Sverige
Lokal klimatkompensation erbjuds i den svenska skogen. Foto: StockAdobe

Klimatkompensation kan idag delas upp inom två olika områden: Handelssystem för utsläppsrätter, exempelvis EU:s Emissions Trading System (ETS), och frivilliga kompensationer. Där både företag eller privatpersoner kan köpa kolbindande åtgärder för att minska sina utsläpp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Jag tycker i princip att det är bra att företag och privatpersoner betalar för åtgärder som ökar kolinlagringen eller minskar utsläppen. Till exempel via trädplantering eller åtgärder för att öka kolinlagringen i jordbruksmark, säger Mattias Lundblad, forskare vid Institutionen för mark och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet men understryker:

– Under förutsättning att det är åtgärder som inte annars skulle ha genomförts.

Explosivt intresse för klimatkompensation

Projekt för klimatkompensation finns till exempel inom förnybar energi och återvinning. För att inte nämna trädplantering och markanvändning som får stora investeringar, framförallt i utvecklingsländer.

– Det är ett explosionsartat intresse av olika projekt i utvecklingsländer och jag får en känsla av att det idag finns ett större intresse för klimatkompensation inrikes än för några år sedan, säger forskaren Kenneth Möllersten på IVL.

Fördelar med lokal klimatkompensation

Till exempel finns det företag såsom nederländska Trees for all, som planterar träd inom det egna landets gränser. Och det finns fördelar med projekt i hemlandet.

– Om vi planterar träd i Sverige har vi bättre kontroll på hur det sker och att de planterade trädbestånden sköts på ett bra sätt. Utnyttjar vi vår egen mark i Sverige har vi också bättre kontroll på att våra åtgärder inte har negativa effekter för andra verksamheter som behöver använda den aktuella marken exempelvis jordbruksproduktion, säger Mattias Lundblad på SLU.

Dubbelräkning fortsatt ett problem

Forskare som Miljö & Utveckling varit i kontakt med påpekar dock att problematiken med dubbelräkning finns även här hemma:

– Frivillig klimatkompensation är föremål dubbelräkningsproblematik oavsett om den är lokal eller ej. När det gäller beskogning och andra åtgärder, till exempel gödsling, inom markanvändningssektorn i Sverige och andra EU-länder ingår effekterna på kolinlagringen i ländernas bokföring. Såtillvida är det alltså ”double claim” om ett företag använder beskogning i Sverige som ”riktig” klimatkompensation. Men företag som finansierar dessa åtgärder kan förstås peka på att det handlar om frivillig klimatkompensation/finansiering av klimatåtgärder som mer handlar om att döva det dåliga samvetet, säger Mattias Lundblad på SLU.

Nystartat företag

Fakta

Carbon Capture Company

Företagets vd är Fredrik von Essen och har sin bas i Stockholm. Det grundades under år 2019 men startade upp sin verksamhet år 2021. Företagets tre modeller för klimatkompensation är framtagna med hjälp av Tomas Lundmark, professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet. En konsultfirma kommer granska företagets arbete.

Ett av de första bolagen som erbjuder lokal klimatkompensation i Sverige, är nylanserade Carbon Caption Company. Företaget startades för två år sedan men har i år börjat sälja lokal klimatkompensering i Sverige.

– Företag i Sverige skapar utsläpp lokalt, då vill de gärna klimatkompensera lokalt, säger Christoffer Bonde, hållbarhetschef på Carbon Caption Company.

Tre former av klimatkompensation

Företaget erbjuder tre former av klimatkompensation. Den första är trädplantering på avställd mark eller restmark.

Den andra innebär virkesförrådsökning genom att en procentuell del av skogsägarens mark sparas från avverkning, och den tredje handlar om gödsling av skog.

Varför tror du att företag är intresserade av lokal klimatkompensation?

– Att företag väljer att klimatkompensera via svenska skogar tror jag beror på det höga förtroendet för det svenska skogssystemet och kontrollen av det, säger Christoffer Bonde.

Fakta

The Forest Solution

Företaget grundades av Erik Nillius, och har sitt kontor i Dalarna. Under 2018 växte idén fram om lokal klimatkompensation i form av gödsling av skog och under 2021 har försäljningen av tjänsten påbörjats. Företaget använder ISO 14064-2:2019 och GHG-protokollet för att verifiera sina verksamhet.

Även ett annat svenskt företag har nyligen startat upp sin verksamhet. The Forest Solution erbjuder idag företag att klimatkompensera lokalt genom gödsling av skog.

– Vi kommer gödsla välskötta, yngre produktionsskogar som av ekonomiska skäl inte blir gödslade, förklarar Erik Nillius, grundare av The Forest Solution.

Gödsling av skog

Att gödsla skog är något som idag görs av de större skogsbolagen innan avverkning. Men bland mindre privata skogsägare är det enligt Erik Nillius inte lika vanligt.

Är gödsling av skog ett bra sätt att klimatkompensera på?

– Om vi gödslar yngre skog, som annars aldrig skulle gödslas av ekonomiska skäl, kan inbindningen av koldioxid ökas under en begränsad tid. Denna ökning påverkar inte avverkningsnivåerna på samma sätt som traditionell gödsling. Det blir helt enkelt en temporär ökning av inlagringen, skogen återgår sen till sin vanliga tillväxt men möjligen kommer slutavverkningen tidigareläggas, säger Mattias Lundblad på SLU.

Intresse finns

Det är inte bara nystartade bolag som påbörjat den här typen av projekt. Miljö & Utveckling har kontaktat fem stora skogsbolag för att fråga om de erbjuder lokal klimatkompensation. Och det visar sig att det finns intresse.

– Norra Skog kommer under sommaren 2021 att starta upp en geografiskt begränsad pilot gällande klimatkompensation. Vi kommer tillsammans med de intresserade medlemmarna parallellt att utvärdera ekonomi och arbetsgång, skriver Stefan Holmberg, biträdande skogschef på Norra Skogsägarna i ett mejl.

Satsar hellre på minskade utsläpp

SCA är dock av en helt annan uppfattning och uppger att de hellre satsar på minskade utsläpp av fossil koldioxid än på klimatkompensation.

– Det är inte en tjänst vi erbjuder. Vi fokuserar hellre på verkligt klimatarbete som innebär minskade utsläpp av fossil koldioxid än på kompensation, skriver Björn Lyngfeldt, presschef på SCA.

Holmen Skog och Stora Enso uppger också att det inte är en tjänst de erbjuder. Sveaskog har inte återkommit i frågan.

Hur ser framtiden ut för lokal klimatkompensation inom Sveriges gränser?

– Jag tror att inrikes klimatkompensation kommer kunna genomföras så länge det finns områden som inte räknas med i den nationella rapporteringen, säger Kenneth Möllersten.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.