Lista: Tio viktiga ändringar i miljölagstiftningen 2022

Miljörätt Ett nytt år är här och med det förändringar i miljölagstiftningen. John Woivalin, jurist och redaktör på JP Miljönet, listar här de tio viktigaste ändringarna i miljölagstiftningen 2022, allt från att det kan bli dyrt att skräpa ner till införandet av klimatdeklaration av byggnader och förenklade regler för elledningar.

Lista: Tio viktiga ändringar i miljölagstiftningen 2022
Lista: Tio viktiga ändringar i miljölagstiftningen 2022. Foto: StockAdobe

En del intressanta rättsliga förändringar sker nu på miljöområdet. Här kommer de tio mest centrala ändringarna i miljölagstiftningen 2022 enligt min bedömning:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

1. Lagändring om kalkstenstäkter upphör

15 oktober 2021 infördes lagändringar som möjliggjorde en regeringsprövning enligt miljöbalken av en ansökan om tidsbegränsat tillstånd att bedriva en verksamhet som avser täkt av kalksten och drift av täktens anläggningar. Detta gjordes bland annat för att täkten behövdes för väsentliga allmänna intressen och säkerställa behovet av kalksten. Lagändringen upphör dock att gälla nu vid utgången av 2021.

2. Straffansvar för ringa nedskräpningsförseelse införs

John Woivalin. Foto: JP Infonet

Undantaget för ringa nedskräpningsförseelse tas bort från 1 januari 2022. På grund av detta är det enligt ändringen straffbart från och med 1 januari 2022 att exempelvis fimpa en cigarett, slänga ett godispapper, spotta ut ett tuggummi eller något annat dylikt. Detta är straffbart med ett bötesbelopp om 800 kronor.

Därutöver införs ett bemyndigande som möjliggör att avgiftsbelägga producenter för att täcka det allmännas kostnader för hanteringen av nedskräpat avfall. En annan sak är ett bemyndigande för att tydliggöra att föreskrifter får meddelas om hanteringen av bränslen.

3. Åtgärder för hållbar användning av engångsplast införs

Fakta

JP Miljönet

Miljö & Utveckling presenterar juridiknyheter i samarbete med JP Miljönet, som levererar juridiska informationstjänster inom miljörätt med dokument från samtliga rättskällor samt i form av guider och expertanalyser.

JP Miljönet erbjuder domar, lagar, lagkommentarer, analyser, vägledande dokument och mycket mer.  JP Miljönet ingår i familjeföretaget JP Infonet och är ett av företagets största rättsområden.

Flera förordningar om plast träder ikraft vid olika tillfällen med start 1 januari 2022. Det som träder ikraft under året är bland annat ett förbud som införs för bestick, sugrör, ballongpinnar, tops, omrörare för drycker, muggar som består av mer än 15 procent plast, samt tallrikar, muggar och matlådor av expanderad polystyren. Genom förordningarna förbjuds även konfetti utomhus, dessutom ska det finnas möjlighet att få både mat eller dryck serverad i ett flergångsalternativ och inte endast i engångsmugg eller matlåda. Ansvaret åvilar den som serverar mat och dryck.

Retursystemet för plastflaskor och metallburkar utökas

Genom förordningarna regleras även producenters roll. Producenter ska enligt förordningarna betala nedskräpningsavgifter, vissa engångsplastprodukter ska vara märkta, plastflaskor för dryck ska innehålla återvunnen plast och dryckesbehållare ska utformas så att korken är fäst vid behållaren. Retursystemet för plastflaskor och metallburkar utökas även och avslutningsvis införs ett producentansvar för fiskeredskap och cigaretter.

4. Nytt om elproduktion till havs

Från 1 januari 2022 ges Svenska kraftnät genom en förordning i uppgift att bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium. Detta görs där det existerar möjligheter för flera elproduktionsanläggningar och där en sådan utbyggnad främjar uppfyllelsen av målet om förnybar elproduktion.

5. Förenklade regler för elledningar

1 januari 2022 införs flera nya och utökade undantag från tillståndskrav enligt ellagen för att dra och använda vissa elledningar. Exempelvis införs en möjlighet att dra ledningar mellan en byggnad med solceller till en närliggande byggnad utan tillståndskrav. En annan sak är att tillstånd för ledningar inte behövs för att bygga ut och driva laddningsanläggningar för fordon vid trafikleder.

6. Klimatdeklaration för nya byggnader införs

Från och med 1 januari 2022 råder krav på klimatdeklaration för byggnader. Deklarationen ska återge den påverkan på klimatet som uppstår vid uppförandet av byggnaden. Genom kravet ansvarar byggherren för att upprätta och lämna in deklarationen till Boverket.

Boverket är tillsynsmyndighet och ska föra register över deklarationerna. Kommunens byggnadsnämnd får meddela slutbesked först när byggherren har visat att deklarationen har lämnats in eller när det har gjorts sannolikt att det inte finns någon skyldighet att lämna in en sådan.

7. Ny skattelättnad för cykelförmån införs

En skattelättnad för förmån att använda cykel som tillhandhålls av arbetsgivare för privat bruk införs 1 januari 2022. Syftet med införandet är att öka cykelpendlingen som kan skapa positiva effekter på miljö, stadsutveckling och hälsa.

8. Avgift för virkesupplag upphör

1 januari 2022 införs ett undantag från den statliga väghållarens möjlighet att ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd för upplag av virke eller skogsbränsle.

9. Nytt om ekologisk produktion

En ny EU-förordning om ekologisk produktion gäller från 1 januari 2022. Detta medför förändringar för ekologiska odlare och djurhållare i Sverige. Konkret innebär det nya på området att möjligheterna till att få generella undantag minskar.

Möjligheterna till att få generella undantag minskar.

10. Nytt om läkemedel för djur

Efter ändringar från 1 januari 2022 ska apotekspersonal omfattas av tystnadsplikt när de expedierar läkemedel för djur. Öppenvårdsapotek ska lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten vid expedieringar av recept avseende djurläkemedel. Flera myndigheter som Statens Jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och Läkemedelsverket får bättre tillgång till uppgifter i uppföljnings- och tillsynsyfte. Detta gäller även veterinärer och djurägare samt djurhållare.

Här finns regeringens information om lagändringarna.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.