Lista: Här är de nya miljöskatterna 2020

juridik Vilka är årets nya och ändrade miljöskatter 2020, och vad är på gång skattemässigt inom miljöområdet? Karin Forsman och Björn Spejare, jurister och redaktörer på JP Miljönet som levererar juridiska informationstjänster, ger en överblick.

Lista: Här är de nya miljöskatterna 2020
Plastpåsar står för den kanske mest omtalade nya miljöskatten 2020.

2020 kommer vissa nya miljöskatter att träda i kraft, bland annat skatt på plastbärkassar och på avfallsförbränning.  Regeringen har därutöver tillsatt särskilda utredare som under året ska komma med förslag på skatter på skadliga kemikalier i kläder och skor samt på engångsartiklar. Vad handlar då dessa skatter om?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

fakta

Juridiknyheter i samarbete med JP Infonet

Miljö & Utveckling presenterar juridiknyheter i samarbete med JP Miljönet, som levererar juridiska informationstjänster inom miljörätt med dokument från samtliga rättskällor samt i form av guider och expertanalyser.JP Miljönet erbjuder domar, lagar, lagkommentarer, analyser, vägledande dokument och mycket mer.  JP Miljönet ingår i familjeföretaget JP Infonet och är ett av företagets största rättsområden.

Nya miljöskatter 2020

1. Skatt på plastbärkassar

Den första mars införs en ny skatt på bärkassar av plast. Det innebär att plastbärkassar som konsumenter erbjuds i handeln för att packa och bära varor kommer att beskattas med tre kronor styck. Mindre och tunnare kassar kommer att beskattas med 30 öre styck.

Syftet med skatten är att minska förbrukningen av plastbärkassar till högst 40 stycken per person och år vid utgången av 2025. På så sätt hoppas regeringen minska nedskräpning och spridning av mikroplaster.

2. Skatt på förbränning av avfall

Den första april träder lagen om skatt på avfall som förbränns i kraft. Det innebär att en avfallsförbränningsskatt införs med en skattenivå som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kronor per ton avfall 2020, till 100 kronor per ton avfall 2021 och till 125 kronor per ton avfall 2022.

Lagen syftar bland annat till att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, och att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Effektiviteten av miljöskatten ifrågasatt

fakta

Vad får skatten styra?

Neutralitetsprincipen är en grundläggande princip inom den svenska skatterätten som innebär att skattesystemet inte ska påverka den skattskyldiges val mellan olika handlingsalternativ.Skatt kan dock användas som ett instrument av lagstiftaren när den vill styra samhällsutvecklingen åt ett visst håll. Ett exempel på detta är när skatt används som ett medel för att främja en god miljö.

Frågan är dock hur effektivt styrmedel skatten kommer att bli. När Lagrådet granskade förslaget kom det med kritik mot regeringens bedömning av de konsekvenser som skatten kommer att leda till. Utredningen bakom skatteförslaget bedömde att skatten inte riktade sig mot producenterna av avfall, utan endast skulle leda till ökade kostnader för fjärrvärmeverken. En kostnad som sedan läggs på fjärrvärmekunderna. Det skulle även minska importen av avfall från utlandet.

Skatten bedömdes därför inte leda till en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Lagrådet instämde med utredningen och konstaterade att det saknas förklaring till varför regeringen ens föreslog skatten.

3. Ändringar i bonus malus-systemet

Under 2018 infördes bonus malus-systemet. Det innebär att ett köp av ett miljöanpassat fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan ett fordon med relativt höga utsläpp belastas med högre skatt.

Från den första januari har testmetoden för koldioxidutsläpp ändrats, från New European Driving Cycle (NEDC) till Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure (WLTP). WLTP är utvecklat för att ge värden som bättre stämmer överens med verklig körning. De flesta fordon får ett högre uppmätt koldioxidutsläpp med WLTP än när samma fordon testas med NEDC.

Övergångsperiod

WLTP ersätter alltså NEDC som testmetod för nya fordon, men under en övergångsperiod måste tillverkaren för vissa fordon även ta fram koldioxidutsläppet enligt NEDC. Det innebär att fordonet kommer att ha koldioxidutsläpp från både WLTP och NEDC registrerat i vägtrafikregistret.

För fordon som har ett koldioxidvärde enligt båda testmetoderna ska det högsta värdet ligga till grund för beräkning av fordonsskatt om fordonet har tagits i bruk första gången under 2020 eller senare. Tidigare gällde det lägsta värdet.

Även ändrad förordning

På grund av ändringen av testmodellen justerades även förordningen om klimatbonusbilar vid årsskiftet. Ändringen innebär att gränsvärdet för hur mycket koldioxid en klimatbonusbil får släppa ut ändras från 60 till 70 gram koldioxid per kilometer. En annan ändring är att även nya bilar som tidigare varit EU-godkända, men som efter godkännandet har genomgått ett nytt godkännande vid en så kallad registreringsbesiktning, också kan bli aktuella för bonus.

Förslag på nya miljöskatter

1. Skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor skulle kunna utformas. Syftet med en sådan skatt är att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor på ett kostnadseffektivt sätt.

Vid utformningen av skatten ska utredaren enligt regeringen även beakta risken att skadliga kemikalier hamnar i naturen och där ger upphov till skadlig inverkan på miljön.

Kemikalieskatt ingen nyhet

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 1 april 2020 och då får vi veta hur en eventuell skatt kan komma att utformas.

Det är ingen nyhet att beskatta produkter som innehåller kemikalier. En skatt på kemikalier för elektronik och vitvaror infördes 2017 genom lag om skatt på kemikalier i viss elektronik och höjdes under förra året.

2. Skatt på engångsartiklar

Regeringen har dessutom tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på en skatt på engångsartiklar. Syftet med skatten skulle främst vara att understödja en övergång till en mer resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi. Syftet är också att minska de negativa miljöeffekterna av engångsartiklar som orsakar nedskräpning.

En minskad användning av engångsartiklar kan enligt regeringen även bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, både i produktionsledet och i avfallshanteringen.

Skatteförslaget måste ses i ljuset av det förbud mot engångsartiklar som EU har beslutat om. EU-lagen kommer att börja gälla 2021 och omfattar vissa utpekade artiklar som till exempel engångsbestick, engångstallrikar och sugrör. Utredningen ska bland annat undersöka vilka artiklar som bör omfattas av skatt. Slutsatserna bör bli att skatten hamnar på andra produkter än de som blir förbjudna vid årsskiftet. I augusti ska uppdraget redovisas till regeringen och då får vi veta svaret på den frågan.

Karin Forsman

Björn Spejare

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.