Lista: 10 viktiga ändringar i miljölagstiftningen 2023

Juridik Ett nytt år medför vanligen en uppsjö av ny lagstiftning. År 2023 är inget undantag, inte minst inom miljöområdet. JP Infonets juridiske rådgivare John Woivalin analyserar den nya lagstiftningen för Miljö & Utveckling.

Lista: 10 viktiga ändringar i miljölagstiftningen 2023
Foto: Adobe Stock

Tillbakablick på relevanta ändringar från slutet av 2022

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Den 1 oktober 2022 infördes ändringar i artskyddsförordningen, vilka fortsättningsvis är viktiga att erinra om inför år 2023. Ändringarna innebär i korthet att förbudsbestämmelserna för fåglar respektive för de djur som skyddas enligt art- och habitatdirektivet delas upp samt att EU-rätten införs på ett mer uttryckligt sätt. Dessa ändringar har jag skrivit en artikel om i 2022 års nr 5 av tidningen Miljö & Utveckling.

John Woivalin. Foto: JP Infonet

En annan ändring att blicka tillbaka på i närheten av årsskiftet 2022/23 är en relevant ändring i rovdjurslagstiftningen. Från och med den 1 november 2022 infördes nämligen ändringar i förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn. Ändringarna innebär i korthet att miniminivåerna för varg inte längre ska fastställas på länsnivå utan endast per rovdjursförvaltningsområde. Miniminivåerna för björn, järv och lo ska samtidigt fortsättningsvis fastställas såväl på länsnivå som per rovdjursförvaltningsområde.

10 viktiga ändringar i miljölagstiftningen 2023

 1. Säkerheter för avfallsverksamheter och ny straffbestämmelse
  Det införs nya bestämmelser om säkerheter för utvinningsavfallsverksamheter samt en kompletterande bestämmelse om böter för överlämnande av avfall från en verksamhet till någon obehörig som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs. Inom ramen för detta införs också ett nytt bemyndigande i miljöbalken om krav på säkerhet för att bedriva anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd införs dessutom bestämmelser om möjlighet att ställa krav på säkerhet för anmälningspliktiga avfallsverksamheter. Lagändringarna i de delar som gäller utvinningsverksamheter träder i kraft den 1 juli 2023 medan övriga förändringar gäller från den 1 januari.
 2. Nya anmälningspliktiga avfallsverksamheterFrån och med den 1 januari införs ändringar i miljöprövningsförordningen med flera förordningar. Ändringarna innebär att vissa verksamheter som behandlar avfall blir anmälningspliktiga. Exempelvis inbegrips här bland annat vissa samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggningar för icke-farligt avfall och viss uppläggning av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler och vattenvägar.
 3. Ny förordning om nedskräpningsavgifter En ny förordning om nedskräpningsavgifter träder i kraft den 1 januari. Förordningen innebär att producenter av engångsplastprodukter ska betala nedskräpningsavgifter i form av en rörlig produktavgift och en fast årsavgift. Dessa avgifter ska täcka Naturvårdsverkets och kommunernas kostnader för att städa upp skräp. Kraven omfattar producenter av flexibla omslag, matlådor, muggar, dryckesbehållare av plast, filter, tobaksvaror med filter, ballonger och våtservetter samt producenter av engångsplastlock till muggar.
 4. Nya förordningar om producentansvarDen 1 januari träder två nya förordningar om producentansvar i kraft. Den ena gäller producentansvar för elutrustning medan den andra berör producentansvar för förpackningar.
 5. Flexiblare med allmänna vattentjänster och en aktuell vattentjänstplanMiljöbalken med flera andra relevanta lagar ändras den 1 januari för att kommunens bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel och att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan för kommunens långsiktiga planering av allmänna vattentjänster.
 6. Regionala stöd för att främja en hållbar tillväxt Från och med 1 januari gäller en ny förordning om statligt stöd till regionala investeringar och en ny förordning om statligt stöd för att regionalt främja företag. Enligt förordningen kan stöd till företag bland annat beviljas i form av regionalt investeringsstöd, särskilt investeringsstöd till små och medelstora företag, investeringsstöd till forskningsinfrastruktur, investeringsstöd till energieffektiviseringsåtgärder och stöd till bredbandsnät. Det är regionerna och Tillväxtverket som prövar stöden. Syftet med stöden är bland annat att främja en hållbar tillväxt och främja en hållbar regional utveckling.
 7. Dags att ID-märka kattenLagen om tillsyn över hundar och katter ändras den 1 januari. Genom ändringen införs ett krav på märkning och registrering av katter hos Jordbruksverket. Det är efter lagändringen ägaren som ska märka och registrera sin katt. Denna märkning ska vara bestående och kraven gäller katter som stadigvarande finns i Sverige.
 8. Nytt om utbyggnad av kommunala bredbandsnätDen 1 mars träder lagen om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät i kraft. Lagen innebär att hel- eller delägda kommunala bolag samt kommunala stiftelser och föreningar får bygga ut ett eget eller delägt bredbandsnät utanför den egna kommunens område, under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbandsnätet i den egna kommunen. Sådana aktörer får bedriva verksamhet i det utbyggda nätet i samma utsträckning som i nätet i den egna kommunen.
 9. Ändring av bonusbelopp för klimatbonusbilarFrån och med den 1 januari införs ändringar i förordningen om klimatbonusbilar. Det högsta bonusbeloppet för laddhybrider sänks till cirka 10 000 kronor, och gränsvärdet för hur mycket koldioxid som en klimatbonusbil får släppa ut sänks till 30 gram. För klimatbonusbilar som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer sänks bonusbeloppet från 70 000 kronor till 50 000 kronor.
 10. Flera miljörelevanta skatteändringarPå skatteområdet sker det flera ändringar runt årsskiftet. Bland annat förstärks skattereduktionen för installation av solceller, det införs en schablonbeskattning för kemikalieskatt vid viss typ av import samt en tillfällig sänkning av skatten på drivmedel genomförs. Vidare avskaffas avfallsförbränningsskatten och en slopning av koldioxidskatt på bränsle i kraftvärme- och värmeverk inom EU Emissions Trading System (EU ETS) genomförs.

Listan kunde göras längre, men här ges ett personligt axplock av de miljörättsliga förändringarna som undertecknad anser att du bör hålla lite extra koll på.

John Woivalin,
JP Miljönet

John Woivalin är juridisk rådgivare i miljörätt och redaktör på JP Miljönet. JP Infonet levererar rådgivning och juridiska informationstjänster inom miljörätt, med dokument från samtliga rättskällor samt i form av guider och expertanalyser.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.