Lång väg till gemensam skogsbruksstandard

De två största skogscertifieringarna FSC och PEFC har båda reviderat sina standarder under våren. Men trots det verkar vägen mot en harmonisering lång.

Under våren har de två svenska skogscertifieringsystemen i Sverige, FSC och PEFC reviderat sina standarder. FSC, eller Forest Stewardship Council är ett internationellt system som stöds av miljörörelsen samt ekonomiska och sociala intressenter. PEFC, Program för the Endorsement of Forest Certification schemes är från början ett initiativ från de privata skogsägarnas organisationer i Europa. Den svenska skogsrörelsen tog från början del i samtalen om en svensk FSC-standard, men valde att i slutet av 90-talet gå ur processen för att skapa en egen PEFC-standard.

Svårt att enas

Efter uppdelningen har man diskuterat om det finns möjlighet att återigen enas om en gemensam standard, vilket skulle kunna underlätta virkseflöden mellan systemen och gynna skogsägare och tillverkare. I dag är det exempelvis vanligt att skogsägarna dubbelcertifierar sig.

– Tyvärr har den här harmoniseringsprocessen misslyckats eftersom man bland annat haft svårt att skilja mellan standarder och system och inte legat lågt i sin politiska kommunikation. För att lyckas måste det finnas respekt och förtroende mellan intressenterna, säger Peter Roberntz, verksamhetschef på Svenska FSC.

Miljörörelsen, som står bakom FSC har inte velat stödja PEFC utan har menat att de styrs av ekonomiska intressen hos deras ägare, vilket medfört att kraven i PEFC-standarden blivit för låga och öppenheten i systemen för dåliga. De har hävdat att de PEFC- certifierade skogsägarna i praktiken miljömärker sig själva eftersom de både väljer nivåer i standarder och bestämmer reglerna för hur systemet ska fungera.

Reviderade standarder

Men från den första juli gäller nya krav för PEFC.

– Vi har implementerat skogsduvan i vår standard som är en överenskommelse med naturvårdsorganisationerna från 2001, säger Michael Lagerkvist, informationsansvarig på PEFC. Enligt honom innebär det att den svenska PEFC-standarden numera i princip ska motsvara de krav som finns i standarden för FSC. Bland annat ska man frivilligt ska avsätta minst fem procent av den produktiva skogsmarken till naturvårdsändamål, inga avverkningar får ske i nyckelbiotoper och i så kallad ”gammelskog”. Man ska även minimera användningen av kemiska medel och begränsa gödslingen, med mera. Att implementeringen av skogsduvan inte gjorts förrän nu beror på att man varit tvungna att vänta till standarden skulle revideras, enligt Michael Lagerkvist. Han skulle gärna se att de två standardernas krav harmoniserades och att samarbetet utökades.

– Särskilt när det gäller harmoniseringen av virkesflöden, det vill säga att att både FSC och PEFC skulle säljas som certifierat virke, punkt slut. Som det är idag måste sågverken skilja virket åt vilket är krångligt och kostar pengar, säger Michael Lagerkvist.

Ingen dubbelräkning

Även FSC har reviderat sin standard. För deras del innebär detta inte några dramatiska förändringar. Man har förtydligat standarden både när det gäller utvärdering och uppföljning, exempelvis vad som gäller när markskador uppkommit och angående arbetares rättigheter. Standardens struktur kommer också att förändras något. Det blir inte heller tillåtet med dubbelräkning av landarealer upp till en viss nivå, det vill säga att om staten betalar skogsägarna för att skydda vissa skogspartier ska skogsägarna kompensera med ytterligare frivilliga avsättningar. Det gäller dock bara om det statliga skyddet är mindre än en procent av skogsarealen. Skyddas mer skog behöver inte skogsägaren kompensera med ytterligare avsättningar.

– Generellt blir det inte några hårdare miljökrav, nivån är ungefär samma som tidigare, säger Peter Roberntz.

Organisationen ska också satsa mer på marknadsföring för att göra FSC mer känt i Sverige.

Flera system

Anledningen till att Peter Roberntz har svårt att se att FSC och PEFC skulle bli en standard inom överskådlig framtid är att det är de stora systemskillnaderna PEFC är inte ett system utan en paraplyorganisation för ett ömsesidigt erkännande av många system. FSC däremot är ett enda system där reglerna för certifiering ser likadana ut internationellt.

– Jag tycker att det var synd att skogsägarföreningen valde att gå ur FSC för att starta en egen certifieringsmodell, Att idag skapa ett system av två så skilda internationella organisationer är omöjligt, konstaterar han.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.