Lågt förtroende för miljöarbete i elhandelsbolag

Bristande transparens, låg autenticitet och dåligt rykte. Tre orsaker till varför konsumenter inte upplever elhandelsbolagens miljöarbete som trovärdigt, enligt en avhandling från Stockholms universitet.

De senaste åren har efterfrågan på miljövänlig el ökat stadigt. Förutom att konkurrera med pris och service har energiföretagen tagit fram strategier för att skapa mer hållbara organisationer och miljövänliga erbjudanden, dock utan vidare framgångsrikt resultat, enligt en uppsats från Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Förtroendet styrs av ett antal faktorer, som upplevd autenticitet och grad av transparens, enligt författarna Anna Ehnhage och Karin Svantesson. Autenticitet anger om konsumenter upplever att företagen håller vad de lovar. Respondenterna i undersökningen uttryckte även en vilja att förstå verksamheten, något som kan vara en utmaning när det gäller tekniska system och svårtolkade data av exempelvis prissättningen på el.

Något som även påverkar förtroendet är hur media skildrar elhandelsbolagen verksamheter. Det handlar bland annat om höga elpriser, vd-ersättningar eller stillastående kärnkraftverk och inkonsekvent miljöprofilering. En rimlig tolkning är att hela branschen drabbats av de felsteg och den profilering som ett fåtal stora bolag har gjort.

Resultaten från undersökningen indikerar att elhandelsbolagen genom bättre kontroll av hela verksamheter, ökad transparens och handlingar som är i linje med miljökommunikationen ökar förutsättningen för företagen att få konsumenters förtroende. Företagen och branschen i stort bör också agera gemensamt för att konsumenternas förtroende för de enskilda företagens miljöarbete ska kunna förbättras, men ar författarna till uppsatsen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.