Kemi ser positivt på framtiden för miljömål

Skärpt lagstiftning i EU och globalt. Stärkta krav i Reach. Utökad tillsyn. Även om miljömålet Giftfri miljö inte kan nås till 2020 menar Kemikalieinspektionen att förutsättningarna förbättrats på senare tid.

En av de åtgärder som Kemikalieinspektionen, Kemi, lyfter fram är att myndigheten under fjolåret har ökat tillsynen av farliga ämnen i varor. Den har även fört branschdialoger med näringslivet kring frivilliga riskminimerande åtgärder kring skadliga kemikalier i produkter.

Dock bedömer Kemi, i enighet med den årliga uppföljningen av miljömålsarbetet som presenterades i förra veckan, att målet Giftfri miljö inte kommer att kunna nås till år 2020. Detta beror bland annat på att konsumtionen ökar vilket i sin tur ökar spridning av farliga ämnen.

På EU-nivå lyfter Kemi fram stärkta krav i Reach, något de tror ökar förutsättningarna för att nå miljömålet. 67 nya ämnen har lagts till på kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen. Det allergiframkallande ämnet dimetylfumarat begränsats i importerade varor. Därtill har bly begränsats som ingrediens i smycken.

Kemi pekar även på tuffare krav i EU:s regelverk för biocider, växtskyddsmedel, leksaker och elektronikprodukter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.