Kartläggning: Sex av planetens nio gränser är överskridna

Planetära Gränser För första gången någonsin har ett internationellt team av forskare lyckats kartlägga samtliga nio planetära gränser som är avgörande för att säkerställa en trygg utveckling för mänskligheten.
– Jorden är en patient som mår allt sämre, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap och medförfattare av studien, i en kommentar.

Kartläggning: Sex av planetens nio gränser är överskridna
Professor Johan Rockström är en av författarna bakom rapporten.

Från den globala uppvärmningen till förlusten av biologisk mångfald, från miljögifter och plastföroreningar till kvävecykeln och vattenanvändningen: En ny forskningsstudie visar att sex av de nio planetära gränserna har överskridits samtidigt som människans påverkan på samtliga gränser, förutom ozonskiktet, fortsätter att öka.

– Den här uppdateringen av planetens gränser visar tydligt att jorden är en patient som mår allt sämre, eftersom trycket på planeten ökar och vitala gränser överskrids. Vi vet inte hur länge vi kan fortsätta att överskrida dessa viktiga gränser utan att de sammanlagda påfrestningarna leder till oåterkalleliga globala förändringar och skador, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, i en kommentar.

För närvarande överskrids sex av de planetära gränserna.

Studien representerar den tredje omfattande naturvetenskapliga bedömningen av planetära gränser sedan introduktionen av ramverket 2009. För första gången har forskare nu en omfattande förståelse av samtliga nio globala processer och system som upprätthåller planetens stabilitet och förmåga att återhämta sig.

Även om överskridande av en planetär gräns inte omedelbart resulterar i drastiska förändringar, så menar forskarna att det är ett oroande tecken när flera sådana gränser överskrids samtidigt.

”Det indikerar att vi snabbt närmar oss kritiska trösklar som innebär betydande risker för människor och de ekosystem som vi är en del av”, skriver rapportförfattarna.

Katherine Richardson, huvudförfattare till studien och professor i biologisk oceanografi samt ledare för Sustainability Science Center vid Köpenhamns universitet, liknar jorden vid en mänsklig kropp och betraktar de planetära gränserna som dess blodtryck.

– Över 120/80 betyder inte att du kommer att drabbas av en hjärtinfarkt imorgon, men det ökar risken och därför försöker vi med olika åtgärder att sänka blodtrycket. Gränsen för ozonnedbrytning överskreds på 1990-talet men tack vare globala initiativ, katalyserade av Montrealprotokollet, är denna gräns inte längre överskriden, säger hon i en kommentar.

Vad är nytt?

Nya vetenskapliga bevis möjliggör nu för forskarna att kvantifiera gränsen för aerosoler, det vill säga luftburna partiklar som sot och svavel, i atmosfären. Enligt den senaste bedömningen har denna gräns ännu inte överskridits på global nivå, men det har observerats regionala påverkningar där luftpartikelföroreningar har börjat påverka monsunsystemen.

Den nya kvantifieringen av gränsen för utsläpp av nya kemiska ämnen, även kallade ”novel entities,” bekräftar tidigare studier som visar att den redan har överskridits. Detta inkluderar utsläpp av miljögifter, mikroplaster och radioaktiva ämnen.

Sötvattengränsen inkluderar nu både ”grönt vatten,” det vill säga osynligt vatten som finns i form av fukt i jord och i gröna växter och träd, samt ”blått vatten,” det synliga vattnet i floder, sjöar och grundvatten. Båda dessa gränser har nu överskridits.

Dessutom har en ny metod för att bedöma påverkan på biosfären introducerats. Den visar på försämrad funktion i de landbaserade ekosystemen och att denna gräns överskreds redan i slutet av 1800-talet när det globala jord- och skogsbruket började expandera.

Studien bygger på avancerade datormodeller och simuleringar som undersöker interaktionen mellan klimatet, biologisk mångfald och ekosystemen. Simuleringarna sträcker sig flera hundra år framåt i tiden för att inkludera de långsamma processerna inom jordens klimat och ekosystem som på olika sätt påverkas av och interagerar med de aktuella miljöförändringarna

– Vetenskapen och världen i stort ser med stor oro på alla extrema klimathändelser som drabbar hela planeten nu när vi befinner oss i den tredje mänskligt förstärkta El Niño på bara 25 år. Men vi oroar oss ännu mer för de allt tydligare tecknen på att hela planetens resiliens nu minskar när planetära gränser överskrids, vilket för oss närmare globala tippningspunkter, och stänger fönstret för att ha någon som helst chans att klara 1,5-gradersgränsen för klimatet, avslutar Johan Rockström.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.