Karlstad kommun om skrotade reseavdraget: ”Underlättar inte klimatarbetet”

Transport I Karlstads kommun är ändrade beteendemönster med minskat bilåkande en viktig del för att nå målet om att bli klimatneutrala till 2030. Att regeringen väljer att slopa reseavdraget försvårar det arbetet, menar Mikael Haster, miljösamordnare i Karlstad kommun.

Karlstad kommun om skrotade reseavdraget: ”Underlättar inte klimatarbetet”
Mikael Haster, miljösamordnare i Karlstad kommun. Foto: Adobe Stock/Privat.

I juni beslutade riksdagen, med stöd av alla partier utom Sverigedemokraterna, om en ny typ av reseavdrag för resor till och från jobbet. Det nya systemet skulle börja gälla vid årsskiftet. Men nu har partierna M, L, KD och SD kommit överens om att dra tillbaka beslutet och i stället gå tillbaka till det gamla systemet med höjda ersättningsnivåer för arbetsresor med egen bil.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Mikael Haster, miljösamordnare i Karlstads kommun, ser det slopade reseavdraget som ett bakslag i kommunens arbete att bli klimatneutrala till 2030.

– I Karlstad har vi inte några större industrier, utan det är trafiken som står för de största utsläppen. Ändrade beteendemönster med minskat bilåkande är en viktig del för att minska utsläppen. Det hade gynnats av det nya reseavdraget. Att de väljer att ta bort det underlättar inte klimatarbetet, säger han.

”Hade önskat ett transpormedelstneutralt system”

Reseavdraget skulle bygga på avstånd mellan och arbete, och inte den faktiska kostnaden. Det skulle också vara transportmedelsneutralt, det vill säga att det inte skulle spela någon roll om resan gjordes med bil eller kollektivtrafik. Nu förslår regeringen alltså att behålla det gamla systemet, som endast gynnar bilister.

– Vi hade önskat ett transportmedelsneutralt system. Vi har mycket in – och utpendling, och önskar att fler åkte kollektivt mellan kransorter, säger Mikael Haster.

Önskar en regering som drev på klimatarbetet

Han berättar vidare att de trafikuppföljningar som kommunen har gjort visar att 50 procent av kommuninvånarnas korta resor är med bil.

– Det är illa eftersom Karlstad är den kommun i Värmland med bäst förutsättningar för att ta sig runt genom att gå eller cykla. Generellt ser vi att vi behöver snabba på utvecklingen med minskat resande för att nå våra klimatmål. Det hade underlättat om regeringen drev på i det arbetet, i stället för att hindra det, säger han.

Även Malmö negativa till att skrota reseavdraget

Malmö kommun ser inte heller positivt på regeringens besked. De har som mål att minska utsläppen från växthusgaser med 70 procent till 2030. Att slopa reseavdraget menar man går emot det målet.

– Om reseavdraget medför att omställningen från fossila bilresor till kollektivtrafik, cykel och gång saktar av och inte kan växlas upp riskeras de nationella och lokala mål om växthusgasutsläppsminskningar bli svårare att uppnå. Något som går emot våra ambitioner om minskad klimatpåverkan, säger Anna Roslund, klimatstrateg på miljöförvaltningen i Malmö stad.

Fakta

Det innebär det nya förslaget

  • Förslaget innebär dels att det nuvarande reseavdraget behålls, dels att två schablonbelopp i reseavdraget höjs för att bättre spegla de faktiska kostnaderna för resorna.
  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.
  • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.
  • Avdraget för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet ska fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil, enligt förslaget.
  • För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad på ca 4 700 kronor mer jämfört med modellen med en avståndsbaserad skattereduktion.
  • Förslagen bedöms sammanlagt minska skatteintäkterna med 1,6 miljarder kronor 2023. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Källa: Regeringen.

Skäl till det slopade reseavdraget

Skälet till att slopa reseavdraget är enligt regeringen att personer som bor och arbetar på landsbygden inte skulle gynnas av systemet.

”Modellen tar inte tillräcklig hänsyn till personer som bor och arbetar på landsbygden, i områden där kollektivtrafiken är bristfällig, och som är beroende av bilen för att ta sig till arbetet” skriver de.

Det nya förslaget skickas nu ut på remiss. Om förslaget går igenom införs det vid årsskiftet och kommer enligt regeringen att minska skatteintäkterna för staten med 1,6 miljarder kronor för 2023.

Samtidigt beräknar Finansdepartementet att de kommunala skatteintäkterna kommer att minska med 6,8 miljarder kronor per år från 2023, jämfört med om förra regeringens beslut legat fast. Det beror på att den nya regeringens förslag är ett skatteavdrag, som alltså minskar den beskattningsbara inkomsten och därmed kommunalskatten som kommunerna tar in.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.