JM vill lyfta leverantörskedjan

Reportage I tio års tid har JM utvecklat sitt arbete med kontroll av hållbarhet i leverantörskedjan. ”Varje produkt som vi bygger in brandar vi ju med JM:s varumärke” säger hållbarhetschef Maria Sandell.

JM vill lyfta leverantörskedjan
JM har jobbat i över tio år med att förbättra hållbarheten i sina leveranskedjor. Foto: Peter Knutson

I en gammal industribyggnad precis vid stranden på Lidingö, står en modell av ett bostadsområde. I ena änden reser sig ett pyttelitet torn signerat Gert Wingårdh, med runda balkonger och vattnets vågform i konturerna. Små flerbostadshus bildar en liten stadsdel omgiven av konstgjorda träd.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Området heter Dalénum, och finns i full skala precis utanför lokalen. Tomten, där AGA:s fabrik tidigare låg, har bebyggts av bostadsutvecklaren JM under mer än tio år. Nu pågår uppförandet av det allra sista huset – Uppfinnaren – med 58 ägarlägenheter.

Bygger hus – och kontroll av leverantörskedjor

Ungefär lika länge som byggprojekten pågått här, har JM byggt upp sitt arbete med att kontrollera hållbarhetsaspekter hos sina underleverantörer. Kontrollerna gäller både material och tjänster.

Det stora målet är att bli branschledande på hållbarhet.

– Vi vill ta ansvar för vår leverantörskedja. Det stora målet är att bli branschledande på hållbarhet, säger Maria Sandell, hållbarhetschef.

– Vi mäter avvikelser, stora och små, och följer upp åtgärdsplaner för att kolla om de blir åtgärdade. Sedan har vi JM:s ”riksdag” där vi rapporterar hur det går. Arbetssättet är definierat och väl beskrivet, fortsätter hon.

Maria Sandell, Eva Lindqvist och Anna Stolpe, JM, framför modellen av Dalénum. Foto: Peter Knutson

Har tvingats byta leverantör

Fakta

JM

JM grundades 1945 av byggmästare John Mattsson. JM omsätter cirka 15 miljarder kronor och har 2 400 anställda. Bolaget har verksamhet i södra och mellersta Sverige, samt i Norge och Finland. Källa: JM

Vi lämnar modellen och ger oss ut i verkligheten. Höghuset med de runda balkongerna glittrar i den sneda novembersolen när vi släpps in på byggplatsen. Här är marken lerig och uppkörd av tung trafik, det ligger högar av grus och jord runtomkring. I två blå containrar finns marksten som väntar på att läggas.

– Vi har kollat hela kedjan för marksten, eftersom vi vet att det är ett område med risker för arbetarna i stenbrotten. Det är ett exempel på produkt där vi även fått byta leverantör, eftersom de inte ville förändra sig. Nu har vi pratat om att köpa mer marksten från Sverige, där hållbarhetsriskerna och klimatavtrycket är lägre, säger Eva Lindqvist, som är miljö- och hållbarhetsspecialist på JM.

”Ibland är lågt pris en varningssignal”

Bakom containrarna snurrar en betongbil och en grön pumparm bildar en båge mot den blå himlen när betongen pumpas upp och sedan ned för att bilda stomme i Uppfinnaren. Just de tunga byggdelarna, som stålpelare, betongelement och marksten, är något som JM tittat extra noga på. Men det är inte mängden material eller kostnaden som avgör om en viss produkt blir granskad.

Maria Sandell. Foto: Peter Knutson

– Vi granskar även saker som inte kostar så mycket. De kan ha stor påverkan ändå, och ibland är ett lågt pris en varningssignal. Varje produkt som vi bygger in brandar vi ju med JM:s varumärke, så vi granskar både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, vi tittar på alla aspekter, säger Maria Sandell.

Svanenmärkningen hjälper till

Med oss på turen in till Uppfinnaren är Anna Stolpe. Hon är biträdande projekteringsledare på bygget, och den som ser materialet anlända. Men någon praktisk del i arbetet med leveranskedjan har hon inte.

Anna Stople. Foto: Peter Knutson

– Vi som jobbar med projektering har inte så mycket kontakt med centrala inköp. Vi är med på en del inköpsmöten, men då är leverantörerna redan bestämda. Men vi har något som heter Produktkollen, och där ska alla material registreras. Jag vet att det nyligen lyste rött på en kabel. När sådant händer så tar vi kontakt med el-entreprenören som kontaktar sin leverantör, säger hon.

Obligatoriskt för alla JM:s projekt

Produktkollen är en del av Svanen, en märkning som framför allt handlar om miljömässig hållbarhet för byggprodukter. Svanenmärkningen, som är obligatorisk för alla JM:s projekt, innebär en extra kontroll av de produkter som byggs in.

– Den enskilt största skillnaden sedan vi började bygga området Dalénum är att vi införde Svanenmärkning på alla våra byggprojekt 2018, säger Eva Lindqvist.

Fördjupad analys

Men JM har också ett annat, separat system för kontroll av leverantörskedjorna.

– Systemet heter Evaluate, och där stoppar vi in alla leverantörer. Vi kan ju inte göra revision av alla ramavtal, så vi gör en fördjupad analys av cirka 20 leverantörer per år. Om vi ser hållbarhetsrisker, så går vi vidare med revision, säger Eva Lindqvist.

Ramavtal med 600 leverantörer

Totalt svarar ungefär 1000 leverantörer på förfrågan och hållbarhetsenkät från JM över en treårsperiod. Bland dem väljs sedan cirka 600 ut för ramavtal. Hållbarhet är en av aspekterna som avgör om en leverantör kvalificerar sig eller inte. Andra aspekter är till exempel förmågan att leverera i den volym som JM behöver, och priset.

Ungefär 90 procent av alla produkter som köps in till byggena kommer via ramavtal, vilket är en stor fördel när bolaget vill ställa krav på och kontrollera hållbarheten.

Viktig arbetsgrupp

Men det räcker inte med bara en enkät. Eva Lindqvist tar fram en bild av en årscykel för JM:s leverantörsvärderingsgrupp, och förklarar:

– Leverantörsvärderingsgruppen bildades 2012 och representerar olika delar av JM; hållbarhet, centrala inköp, verksamhetsrevision, JM Entreprenad, arbetsmiljö och så vår samarbetspartner Evaluate, säger hon.

Det är den gruppen som beslutar vilka leverantörer som ska undersökas närmare.

Eva Lindqvist. Foto: Peter Knutson

– Dels har vi valt ut vissa kategorier, det är centrala inköp som ser vilka kategorier som är intressanta och vi får input från inköparna. De ser till exempel om fabriken finns i ett visst land. Vi utgår också från vissa branscher som är högriskbranscher. Sedan beslutar vi om fördjupad analys och utifrån det går vi vidare och gör en revision. När leverantören kunnat visa att allt är åtgärdat, till exempel genom godkända certifikat eller bildbevis, så kan vi stänga revisionen, säger Eva Lindqvist, och tillägger:

– Allt tar väldigt lång tid!

Fördjupad hållbarhetsvärdering

Fakta

Sex hållbarhetsområden vid revision

Styrning. Ledning, policys, standarder, certifieringar, visselblåsarfunktion, rapportering, leverantörskedja Arbetsrätt: Arbetsförhållanden, arbetstider, löner, regler för och/eller kontroll av övertid Mänskliga rättigheter: Barnarbete Diskriminering, frihet att vara fackligt ansluten, policys, uppförandekoder Arbetsmiljö: Personlig skyddsutrustning, krishantering, riskhantering, skyltning, utbildningar, övningar Miljö: Avfall, energi, ekmikalier, klimatpåverkan, hatering av ev utsläpp, rutiner, utbildning, tillstånd, transporter Antikorruption: Gåvor och mutor, kartellbildning, utbildning.

Totalt är det mellan 10 och 20 leverantörer varje år som får genomgå en fördjupad hållbarhetsvärdering. Bland dem är det sedan en handfull som får genomgå revision, något som kan handla om platsbesök.

– Vi har satt som mål att göra fyra stycken revisioner på plats per år, men det har varit svårt under corona. Förra året hade vi bara två, och vi hoppas att få gjort två innan det här året är slut. Vi har planerat revisioner länge, men inte kunnat genomföra dem, säger Eva Lindqvist.

Avvikelser kan alltså leda till revision, som i sin tur genererar en revisionsrapport. Rapporten är anonym men visar bristerna och företagets namn. Utifrån den följs sedan anmärkningarna upp, vilket kan ta upp till ett halvår.

Revisioner på plats

Och revisioner på plats kan ha betydelse. Eva Lindqvist berättar om en fabrik i Kina, där det var 37 grader varmt på sommaren. Efter långa diskussioner installerades till slut ett kylsystem så att arbetarna fick rimliga arbetsförhållanden. Ett annat exempel är en IT-leverantör i Indien vars kontor helt saknade brandskydd. Kort efter att de fått revisionsrapporten installerades det.

Då kände jag att om det börjar brinna, så har vi räddat dem.

– Då kände jag att om det börjar brinna, så har vi räddat dem. Det kändes bra, säger Eva Lindqvist.

Men det är inte alltid som leverantören är intresserad av att förändra sig.

– När de inte vill åtgärda, det har väl hänt vid två till tre tillfällen, då får vi släppa den leverantören. För vissa leverantörer är JM en otroligt liten kund, så de tycker inte att det gör något om de tappar oss, säger Eva Lindqvist.

Byggbranschens komplexa leverantörskedjor försvårar

Anna Lindstedt är senior rådgivare på Evaluate, som är JM:s samarbetspartner när det gäller leverantörskontrollen. Samarbetet tog sin början för över tio år sedan, när JM kontaktade henne för att de behövde hjälp med en inspektion.

– De var väldigt tidigt ute, konstaterar Anna Lindstedt.

Eva Lindqvist på en trappa, en av de byggdelar som granskats extra noga av JM. Foto: Peter Knutson

Anna Lindstedt menar att byggbranschen har komplexa leverantörskedjor, och att en svårighet är att de köper in så väldigt olika saker.

– Det är allt från tjänster och underentreprenörer till material som kan komma från stora delar av världen. Det är en utmaning i sig att man har komplexa leverantörskedjor och stora leverantörsbaser generellt. Med det följer utmaningar kring transparens och sådana saker, säger hon.

Integrerat verktyg

Verktyget som JM använder är integrerat i bolagets inköpssystem. Det innehåller en rad olika kontroller. De enkäter som JM skickar ut finns också med i verktyget.

– Att utforma sådana enkäter handlar mycket om att inte ställa frågor som US Immigration när de undrar om de som vill resa in i landet är terrorister. Leverantörerna är ju inte dumma. Man måste göra på rätt sätt, ställa frågor så att svaren inte är uppenbara, använda dem för att begära in information och så. Gör man det så är självskattningsformulär ett fantastiskt verktyg, säger Anna Lindstedt.

Jobbar även med befintliga avtal

För att JM ska lyckas nå sina övergripande hållbarhetsmål är arbetet med leverantörskedjan viktigt. Samtidigt löper ramavtalen över tre år, och som hållbarhetschef Maria Sandell konstaterar: ”Klimatmålet är nära noll 2030 och det är ganska snart i den här branschen”. Därför arbetar bolaget även med att justera befintliga avtal.

– Vi har även befintliga avtal där vi går in i dialog. Det kan till exempel gälla fossilfria bränslen. Då gör vi ett tilläggsavtal, säger Maria Sandell.

Premierar ni leverantörer som är mer klimatanpassade?

– Ja, på så sätt att vi köper stora volymer, säger Eva Lindqvist.

Bolagets klimatutsläpp fördelar sig mellan leverantörerna (40%), användning av de färdiga bostäderna (45%) och byggplatsen (15%).

– Så leverantörskedjorna är ett jätteviktigt arbete, precis som hur vi utformar husen och att de placeras nära kollektivtrafiken, säger Maria Sandell.

Underentreprenörer granskas också

Vi ser ytterst få människor röra sig på byggplatsen. Kranföraren, högt uppe i tornkranen, är en av dem. Några personer passerar utanför huset. Men den mesta aktiviteten sker innanför skalet av byggelement, och även denna aktivitet ingår i den leverantörskedja som JM granskar.

När det gäller underentreprenörer finns de rent geografiskt inom räckhåll, till skillnad från på materialsidan. Men det gör inte automatiskt saken enklare.

– Vi har till exempel kollat ställningsbyggare. Det är både lurigt och viktigt. För att få bygga ställning behöver man utbildning och certifikat. Vi kollar om de som är på platsen har certifikat, och det finns brister, säger Eva Lindqvist.

Svårt få tillgång till byggarbetsplatserna

Att få komma in och göra revisioner på byggarbetsplatserna har inte varit enkelt. Efter en lång dialog med facket kunde bolaget till slut, 2017, börja gå in på sina egna byggarbetsplatser och kontrollera att de som befann sig där hade rätt kunskap och certifikat.

Vi har till och med gjort oannonserad revision på projekt med totalentreprenad.

– Vi har till och med gjort oannonserad revision på projekt med totalentreprenad, alltså där vi lejt bort delar av själva projektorganisationen. Det har varit jättevärdefullt, säger Eva Lindqvist.

Eva Lindqvist, Maria Sandell och Anna Stolpe vid modellen av Dalénum. Foto: Peter Knutson

Arbetet tar aldrig slut

Vi lämnar byggplatsen och återvänder till modellen av Dalénum. Under tiden som området växt fram, har alltså även JM:s arbete med leverantörskedjorna utvecklats. Men till skillnad från bostadsområdet vid stranden, kommer leverantörsarbetet aldrig att kunna avslutas. Det rullar på, år efter år.

– En hundraprocentigt hållbar leverantörskedja är väldigt svår att nå. Det är klart att jag skulle vilja att världen var perfekt, men det är den ju inte. Det är mänskligt, säger Eva Lindqvist.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.