IPCC: Klimatförändringen accelererar

Gör något – nu! Det är budskapet till världen i den fjärde klimatrapporten från FNs klimatpanel, IPCC.
Panelen är nu helt överens – det sker en global uppvärmning och det är vi människor och vårt levnadssätt som är orsaken.
Rapporten, till vilken ett tusental forskare har medverkat, slår också fast att isarna vid poler och i glaciärer smälter snabbare än väntat.

Rapporten konstaterar också att växthusgaserna koldioxid, metan och dikväveoxid fortsätter att öka. De ligger nu högt över förindustriella värden.

Om ingenting görs väntas den globala temperaturen stiga med mellan 1,8 och 4,0 grader till 2100, enligt de genomsnittliga medelvärdena för rapportens olika scenarier. Den högre siffran på fyra grader gäller om ökningstakten av utsläppen förblir oförändrad. Det lägre gradantalet bygger på att utsläppen begränsas. För att jämföra med det förindustriella klimatet får man lägga till den redan observerade uppvärmningen på 0,8 grader sedan mitten på 1800-talet.

– Det innebär att det tvågradersmål som EU satt upp kan bli svårt att nå, uppger Marianne Lilliesköld, Naturvårdsverket, som är delegationsledare för Sverige vid Parisförhandlingarna, i ett pressmeddelande.

Isarna smälter snabbare

Rapporten ger också en tydlig indikation på att isarna smälter snabbare än förväntat. Glaciärer krymper, inlandsisen på Grönland minskar och den arktiska havsisen blir både tunnare och mindre till omfång.

Långsiktigt förändrade nederbördsmängder och vindmönster, ändrad salthalt i haven och extrema väderhändelser som torka, kraftiga regn och värmeböljor blir allt vanligare.

Rapporten visar också att människans påverkan under de senaste 250 åren är tio gånger så stor som ändringar i solstrålningen.

Prognoserna för ökningen av den globala medeltemperaturen och havsytehöjningen är i samma nivå som i rapporten från 2001 – från 1,8 till 4,0 grader att jämföra med 1,4 till 5,8 grader i förra rapporten, men underlaget för bedömningarna är större och är därmed säkrare.

IPCC trovärdig och försiktig

IPCC lyckades i den förra rapporten förutsäga hur mycket koldioxidhalten skulle höjas fram till i dag samt hur mycket temperaturen skulle höjas. IPCCs klimatrapport måste anses som mycket trovärdig. Särskilt när det gäller havsytehöjningen är den snarare i underkant än överdriven, rapporten nämner en halvmeter på hundra år, men isarna smälter alltså snabbare an man väntat sig.

I värsta-scenariot, med fortsatt ökad utsläppstakt, som i genomsnitt gav fyra graders temperaturhöjning ger de känsligaste modellerna en ökning på 6,4 grader.

– Det allra allvarligaste är att en temperaturhöjning ligger kvar i tusentals år. Det gör att Grönlands isar smälter. Städer som London, Tokyo, New York och San Fransisco kommer då att försvinna, säger Erland Källén, professor i meteorologi vid Stockholms universitet på plats i Paris, till dn.se.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.