Inget tyder på att vi når Parismålen

Aktuellt Klimatmålen kommer inte att nås, biobränslen är inte effektiva och flygtransporterna kommer att öka. Det menade Sverigedemokraternas Martin Kinnunen vid klimatutfrågningen i Almedalen. Men experterna var kritiska till - som de menade- SD:s dystra framtidssyn och efterfrågade ett tydligare ledarskap för klimatomställningen.

Inget tyder på att vi når Parismålen

Mer satsning på kärnkraft, forskning och mer fokus på globalt klimatarbete istället för svenskt. Det är Sverigedemokraternas viktigaste budskap i klimatpolitiken. En av frågorna Martin Kinnunen återkom till är att få den svenska klimatdiskussionen att handla mer om den globala nivån.

– Vi behöver få en diskussion som präglas mer av att göra skillnad på global nivå och med mindre ensidigt svensk fokus, och mindre av plakatpolitiska svenska åtgärder som inte gör någon skillnad. Som till exempel subventioner för elcyklar.

Sverigedemokraterna menar att ett litet land som Sverige står för en väldigt liten del av klimatutsläppen och därför behövs åtgärder på global nivå, men Martin Kinnunen efterfrågar också en mer övergripande lösning på hur vi kan ersätta kol och olja med andra energikällor. Sverigedemokraterna vill också se mindre satsningar på sol och alternativ energi, som de anser vara ineffektiva eller inte konkurrenskraftiga nog. Även om det kan vara bra komplement i andra länder står det ändå för en liten del av energiförsörjningen, enligt Sverigedemokraterna.

– Kärnkraften måste öka för att vi ska klara klimatmålen. Sverige har hög kompetens på detta område och vi vill verka för att vi får till stånd en forskningsreaktor i Oskarshamn som ska forska på nästa generations kärnkraft, som är mycket bättre och som har ett avfall som vi kan återvinna och använda igen, säger Martin Kinnunen.

Har då Sverigedemokraterna säkrat att deras klimatpolitik kommer att räcka för att nå Parisöverenskommelsen?

– Vi står bakom målet i Parisavtalet. Men idag är det inte mycket som tyder på att vi kommer att nå målet.

Martin Kinnunen menar att ny teknik som inte finns idag måste till för att kunna konkurrera ut de fossila bränslena istället för globala skatteförbud. Men han ser mörkt på Parismålet.

– Ärligt talat tror jag att det blir svårt att nå målen.

Inte heller tror han på en minskad flygtrafik. När det gäller Klimatriksdagens motion om en strategi för flyget och ett stopp för fossila bränslen ser Sverigedemokraterna positivt på en långsiktig strategi. Men att det skulle vara önskvärt att få till en mer omfattande global handel med utsläppsrätter.

– Men generellt måste jag säga att jag är pessimist, flygandet kommer att öka. I samband med allt fler länder reser sig från fattigdom kommer allt fler att vilja flyga.

Och här ser inte Sverigedemokraterna biobränslen som ett alternativ. De medför redan idag problem, menar Martin Kinnunen, eftersom de kräver stora markarealer och den svenska tillverkningen av biobränslen är väldigt liten.

– Problemet är att Sverige importerar dåligt biobränsle som skitar ned i andra länder men som snyggar till våra egna siffror. Vi borde fokusera på bra biodrivmedelsprodukter.

Målet för utsläppen för transporterna är att de från år 2010 till 2030 ska minska med 70 procent. Men det målet ställer sig inte SD bakom. Dels för att de anser det negativt att sätta mål för olika sektorer, det är oväsentligt vilken sektor som står för minskningen bara den blir av. Dels för att Martin Kinnunen är rädd att kraftigt höjda skatter som leder till höga drivmedelskostnader kommer att påverka svensk tillväxt och svensk landsbygd negativt. Och inte heller här är biobränsle något alternativ.

– Vi är kritiska till den satsning som görs på biodrivmedel idag. Många har lovat och hoppats på sina produkter men trots alla pengar som pumpats in så ser vi inga effekter, säger Martin Kinnunen, som menar att vi bör vänta på eldrivna transporter istället.

Finns det då någonting som Sverige kan göra i klimatpolitiken?

– Det jag kan sakna är globala ambitioner i Klimatriksdagen. Det är tråkigt att svensk miljörörelse har så snävt perspektiv. Varför ska man lägga alla energi på de lilla utsläpp vi i Sverige gör?

Klimatexperterna David Kihlberg, Naturvårdsverket och Staffan Laestadius, KTH var kritiska till att det båda saknades visioner och ledarskap, att det var för negativ inställning med för mycket fokus på vad man inte kan göra, och för mycket fokus på att hitta globala lösningar.

– Att sätta sin tillit till globala lösningar är att förespråka passivitet. Politikerna måste driva på för att mobilisera för en omställning, säger Staffan Laestadius.

Han menar att den forskning och teknikutveckling SD pratar om redan finns här och det gäller att söka svar på vad som kan göras med den kunskapen nu.

David Kihlberg uppfattade Sverigedemokraternas politik som både dyster och förslagslös.

– Rent retoriskt ser vi en resa för SD från ett närmast klimatförnekande till att nu har ändrat sig om Parisavtalet. Men jag ser ingenting i SD:s politik som påverkar klimatet. Tvärtom pratar de om vad de inte kan påverka och vad vi inte kan göra, säger David Kihlberg.

De båda experterna håller dock med om problematiken kring biobränslen och att det är klokt att resonera kring vad effektiva klimatåtgärder är för något, liksom att söka globala lösningar.

– Det är väldigt mycket fokus på det globala och det är ju viktigt, säger David Kihlberg. Men alla kan ju säga att de största utsläppen sker någon annanstans. Men om man ska åstadkomma något globalt måste man vara beredd att samarbeta internationellt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.