Ingen avverkning i skog med knärot

JURIDIK Vad väger tyngst? Det allmänna intresset av att säkerställa knärotens fortlevnad eller det enskilda intresset av att avverka skog? Martina Gelotte, jurist inom miljörätt på JP Infonet, analyserar frågan för Miljö & Utveckling.

Ingen avverkning i skog med knärot
Foto: Adobe stock.

 FLERA SKOGSÄGARE ansökte om dispens från artskyddsbestämmelserna för att få avverka skog där det den nationellt fridlysta orkidén knärot fanns. Länsstyrelsen gav, med stöd av praxis, dispens förutom för några områden där knärot växte, cirka tio procent av skogen. Enligt länsstyrelsen var inte hänsynsområdena tillräckligt stora för att upprätthålla knärotens bevarandestatus. För att skogsägarna inte skulle drabbas av en oproportionerlig inskränkning i sin äganderätt genom att avsevärt försvåra det pågående skogsbruket, gavs ända dispens. Naturskyddsföreningen i Dalarna överklagade besluten till mark- och miljödomstolen som instämde med länsstyrelsen. Föreningen överklagade då till Mark och miljööverdomstolen (MÖD).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

MÖD ÄNDRAR PRAXIS och slår fast att det saknas skäl att generellt beakta en skogsägares intresse av den pågående markanvändningen på det sätt som tidigare har skett vid dispensprövningar. Högsta domstolen har nämligen i NJA 2023 s. 291, ”Tjäderspelet i Malsättra”, klarlagt att en skogsägare under vissa förutsättningar har rätt till ersättning om intrånget skulle vara oproportionerligt stort. Skogsägarnas intresse av skydd för den pågående markanvändningen ska därför inte längre beaktas vid dispensprövningen genom att minska hänsynsområden mer än vad som behövs för att kunna bevara arten. I stället ska skogsägarnas intresse tillvaratas genom rätten till ersättning när ett avverkningsförbud leder till ett oproportionerligt intrång i skogsbruket.

DOMSTOLEN BEDÖMER därför att det allmänna intresset av att säkerställa knärotens fortlevnad som art inom dess naturliga utbredningsområde väger tyngre än det enskilda intresset av att avverka skog i den omfattning och på det sätt som dispensansökan avser. Bedömningen ändrades inte av uppgifter om ett pågående granbarkborreangrepp i området då det inte var tillräckligt tydligt hur angreppet påverkar knärotens bevarandestatus. MÖD avslår därmed skogsägarnas ansökan om dispens.

MÖD 2024-02-28 M 11525-22, M 11526-22, M 11530-22, M 11534-22, M 11536-22 och M 11538-22

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.