Infrastruktursatsning bör inte öka koldioxidutsläppen

Nya satsningar på vägar och järnvägar bör bidra till – inte motverka – att Sverige uppnår klimatmålen. Vägverkets förslag till nya vägar ökar koldioxidutsläppen, medan utsläppen kan minska genom en kraftig utbyggnad av spårsystemet och överföring av gods från väg till järnväg, uppger Naturvårdsverket i ett yttrande.

Naturvårdsverket har yttrat sig över Vägverkets, Banverkets och SIKAs underlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2010–2019.

Miljöbedömningar som gjorts i underlagen är inte tillräckliga, anser Naturvårdsverket.

– Det behöver utredas bättre vilken infrastruktur och transportpolitik som behövs för att transportsektorn ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och minskade luftföroreningar, konstaterar Kristina Feldhusen, handläggare på Naturvårdsverkets enhet för transport och energi.

Infrastrukturplaneringen måste ha miljömålen som utgångspunkt och underlaget från Vägverket är, enligt Naturvårdsverket, inte förenligt med Sveriges långsiktiga klimatmål om minskade utsläpp av växthusgaser.

Från väg till spår

– Den fortsatta planeringen för byggandet av nya vägar bör vara restriktiv så länge det saknas en helhetsbild om hur infrastruktur och trafikpolitiska åtgärder kan minska utsläppen, säger Kristina Feldhusen.

Banverket anger att det, med deras högsta investeringsnivå, finns möjlighet att ta emot cirka 50 procent mer gods på järnväg. Naturvårdsverket anser att en sådan utveckling är angelägen och att det krävs bland annat en kraftigt utbyggd kapacitet i spårsystemet.

– Banverkets och Vägverkets arbete med transportsnål samhällsplanering är mycket angeläget, liksom regionala investeringar i exempelvis spårvagn och T-bana, resecentra, pendeltågsstationer, spåranläggningar och fordon för kollektivtrafik, säger Kristina Feldhusen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.