Industrin ökar investeringar för miljöskydd

Den svenska industrin investerade förra året 9,7 miljarder kronor för att minska sin miljöpåverkan. Och investeringarna ökar. Mellan 1999 och 2001 ökade investeringarna och de löpande kostnaderna med över 2 miljarder kronor.

Statistiska centralbyrån, SCB, har undersökt den svenska industrins miljöskyddskostnader under 2001. Statistiken visar hur mycket som investeras och hur stora kostnader som läggs ned för att bevara och skydda den svenska miljön. Den sammanlagda kostanderna för industrin var förra året 9,7 miljarder kronor vilket är en ökning med 2 miljarder sedan 1999, men då ska man ha i åtanke att i den senaste undersökningen ingår även kärnkraftverken i statistiken, vilket de inte har gjort förut.

Hög andel

Industrins totala investeringar i miljöskydd, det vill säga summan av utsläppsbehandlande och utsläppsförebyggande miljöskyddsinvesteringar, uppgick till 3,6 miljarder kronor under 2001. De utsläppsförebyggande miljöskyddsinvesteringarna stog för 1,8 miljarder kronor, vilket motsvarar 51 procent av de totala miljöskyddsinvesteringarna. Enligt SCB är andelen utsläppsförebyggande investeringar inom svensk tillverkningsindustri är förhållandevis hög internationellt sett, där merparten av investeringarna fortfarande är utsläppsbehandlande. Mestadels syftar de förebyggande investeringarna till att minska påverkan och utsläpp gentemot luft och vatten.

Löpande kostnader ökar

De totala löpande kostnaderna för miljöskydd uppgick till strax över 6 miljarder kr under 2001, vilket är en ökning med nästan 2 miljarder sedan 1999, men då har kärnkraftsindustrins investeringar räknats med den här gången. Branscherna massa- och papper, kemikalier och energi- och vattenförsörjning hade störst andel, över dubbelt så stor som genomsnittet i industrin. Det interna miljöskyddsarbetet stod för 50 procent av de löpande kostnaderna, en minskning sedan 1999 då 56 procent av de löpande kostnaderna var interna och även från 1997 då 70 procent av de löpande kostnaderna för miljöskydd var interna. Branscherna massa- och papper och energi- och vattenförsörjning hade också störst utgifter för miljöskydd. Tillsammans stod de för 40 procent av de totala miljöutgifterna inom industrin. En bidragande orsak till ökade miljöskyddskostnader inom branschen energi- och vattenförsörjning är att kärnkraftsverkens miljöskyddskostnader nu ingår i undersökningen.

Fakta

Fakta miljöskydd

Med miljöskydd avses aktiviteter som syftar till att förebygga, reducera, eller eliminera föroreningar eller annan försämring av miljön. EUs statistiskorgan, Eurostat, har utarbetat gemensamma internationella definitioner för vad som ska räknas som miljöskydd, och hur kostnaderna för dessa ska beräknas. Investeringarna delas in i utsläppsbehandlande investeringar som inte påverkar processen som till exempel filter och separata reningsanläggningar och utsläppsförebyggande investeringar som innebär investering i ny eller förändrad process. Löpande kostnader består av kostnader för personal, energi och insatsvaror till exempel för drift och tillsyn av reningsanläggningar, för miljöadministrativt arbete, miljöledning och certifiering, samt avfallshantering. Dessutom ingår betalningar till andra som utför dessa åtgärder.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.