Industriell spillvärme i fjärrvärmenät kan fördubblas

I en nyligen utkommen rapport konstaterar Svenska Fjärrvärmeföreningen att spillvärmeanvändningen i fjärrvärmenäten skulle kunna öka från dagens 3,5 Terrawattimmar,TWh, till 9,5 TWh. Idag utgör spillvärme endast sju procent av värmen i fjärrvärmenäten, men enligt rapporten finns det mycket spillvärme som borde utnyttjas mer effektivt. Ökningen motsvarar uppvärmningen av ca 300.000 villor per år. Enligt rapporten kommer spillvärmen i de svenska fjärrvärmenäten främst från massa- och pappersindustri, raffinaderier, stål- och metallverk samt kemisk industri. En av slutsatserna i rapporten är att det även kan finnas spillvärme från industrier som man normalt inte förknippar med spillvärme. Inom till exempel livsmedelsindustrin skull det kunna finnas flera spillvärmegenererande processer. I rapporten visas också att det bör finnas möjligheter att utöka eller nyetablera spillvärmesamarbeten på ett 70-tal orter i Sverige. 54 procent av de orter som ingick i undersökningen hade både flera stora industrier och befintliga fjärrvärmenät, men inget utnyttjande av spillvärmen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.