HKScan inrättar klimatråd för att hitta nya vägar framåt

Livsmedel Livsmedelsföretaget HKScan har inrättat ett Klimatråd för ökad samverkan med leverantörerna. Syftet är att hitta nya vägar framåt för en mera hållbar köttproduktion med sikte på en helt klimatneutral värdekedja.

HKScan inrättar klimatråd för att hitta nya vägar framåt
30 gårdar är i dag med i Gårdsinitiativet.

Allt sedan början av 2000-talet har HKScan bedrivit ett hållbarhetsarbete, där målet nu är att uppnå netto noll klimatavtryck i den egna verksamheten – scope 1 och 2 – år 2025 och i hela värdekedjan – alltså inklusive scope 3 – år 2040.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Hittills har klimatavtrycket från den egna verksamheten minskat med 74 procent, bland annat genom att man gått över till att använda 100 procent grön el på produktionsanläggningarna, effektiviserat energianvändningen samt ökat användningen av biogas och förnyelsebar fjärrvärme för uppvärmning.

Stöttar gårdarna

Men för att nå hela vägen fram krävs också samverkan med primärproduktionen. I syfte att skapa klimatpositiva effekter utifrån varje gårds egna förutsättningar startade HKScan för ett år sedan det så kallade Gårdsinitiativet, ett samarbete med utvalda gårdar och dialog med andra externa partners inom till exempel rådgivning och lantbruk, forskningsinstitut och myndigheter.

Det handlar bland annat om att stötta gårdarna till att hitta nya utvecklingsmöjligheter kring ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning, minskad övergödning och smartare energiförsörjning.

Sara Samuelsson, projektledare Gårdsinitiativet.
Sara Samuelsson, projektledare Gårdsinitiativet.

– Vi vet att majoriteten av köttets klimat- och miljöpåverkan härstammar från gården där djuren föds upp. Att lägga fokus på primärproduktionen är därför en viktig del i vårt hållbarhetsarbete för att kunna erbjuda klimatsmarta livsmedel även i framtiden, säger Sara Samuelsson, som är projektledare för Gårdsinitiativet.

Bättre än genomsnittet

30 gårdar är i dag med i projektet, men ambitionen är att involvera åtminstone 50 procent av den kontrakterade volymen, vilket i så fall skulle innebära flera hundra gårdar.

Målet som HKScan satt upp fram till 2030 med de leverantörer som ingår i Gårdsinitiativet är att de ska minska klimatpåverkan från kött med 20 procent, öka arealer som gynnar biologisk mångfald med 5 procent och minska övergödning med 20 procent.

Sara Samuelsson ser positivt på de resultat som hittills uppnåtts på de gårdar som är med.

– Enligt klimatavtrycksberäkningen som har genomförts av Greppa Näringen har grisgårdarna 15 procent och nöt- och lammgårdarna 10 procent lägre klimatavtryck än svensk genomsnittsproducent. Övergödningsavtrycket är lite svårare att jämföra. Men när det gäller den biologiska mångfalden hade våra första 13 pilotgårdar tillsammans 2 138 hektar, motsvarande 3 000 fotbollsplaner, som gynnar den biologiska mångfalden, säger hon.

Viktigt med förankring

Nu tar HK Scan ytterligare ett steg genom att inrätta ett Klimatråd som forum för kompetens- och informationsutbyte med koppling till Gårdsinitiativet.

– Tanken är att de nya initiativ och metoder som arbetas fram inom Gårdsinitiativet ska kunna förankras, anpassas och finslipas inom Klimatrådet innan de skalas upp och implementeras på bredare front hos våra kontrakterade leverantörer som är med i Gårdsinitiativet, förklarar Sara Samuelsson.

Sju leverantörer ingår hittills i Klimatrådet och kommer att träffas ett par gånger om året för diskussioner kring Gårdsinitiativet.

– Vi kommer att involvera dem i viktiga frågeställningar och testa om våra tankar och idéer är genomförbara ute på gårdarna. Att säkerställa att Gårdsinitiativet är väl förankrat i primärproduktionen är en förutsättning för att vi på ett trovärdigt och genomförbart sätt ska kunna fortsätta driva projektet framåt, understryker Sara Samuelsson.

Fodret i fokus

På sikt kan även andra åtgärder bli aktuella för att minska klimatavtrycken i värdekedjan. Ett område som ligger närmast till hands är fodersidan. Fodret står i dag för den största delen av utsläppen från djurproduktionen.

– Att använda alternativa fodermedel som blivit över från livsmedelstillverkning är ett sätt att minska avtrycket från gård. Minskat foderspill och användning av ny modern teknik som till exempel odlingsrobotar drivna på solenergi eller kvävesensorer som känner av exakt hur mycket gödning grödorna behöver är insatser som kan göra stor skillnad på gårdens enskilda klimatavtryck, säger Sara Samuelsson.

HKScan har totalt cirka 6 000 leverantörer och fyra produktionsanläggningar med totalt 1 700 anställda i Sverige.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.