Här är lagarna du behöver ha koll på

Energimärkning, industridirektiv och ny plan- och bygglag. Anette Bååth på Natlikan ger överblicken över det senaste på lagstiftningsområdet.
Här är det senaste på lagstiftningsområdet.

Energimärkning

Idag finns det en rad olika energiklassningssystem, men framöver kommer alla EU-medborgare att mötas av samma energimärkningar. Den nya märkningen börjar gälla i slutet av 2011. Märkningen innebär att leverantörerna ska kunna presentera en etikett och ett informationsblad om alla produkters energiförbrukning. Produkterna ska märkas med energiåtgång, även när man annonserar.

Direktivet EU 2010:30 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser trädde i kraft den 19 maj 2010. Senast den 20 juli 2011 ska det vara införlivat i lagstiftningen.

Ekodesign

Från den första juni 2011 måste det finnas uppgifter om el och vattenförbrukning i alla instruktionsböcker som följer med tvättmaskiner. I juni 2012 börjar samma sak att gälla för diskmaskiner. Allt enligt direktivet EU 2010: 1015-1016.

Havs- och vattenmyndighet från 1 juli

I slutet av december 2010 trädde den nya havsmiljöförordningen i kraft. Ansvar för den ligger hos Naturvårdsverket och de ska bland annat bedöma miljötillstånd, ta fram miljökvalitetsnormer och slå fast vad som kännetecknar en god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.

Fiskeriverket läggs ned i vår och den nya Havs- och vattenmyndigheten tar över större delen av deras vattenrelaterade verksamhet.

Bekämpningsmedel

Ett antal nya ämnen har lagts till i lagen om bekämpningsmedel. Det är ett resultat av nya EU-regler som ska implementeras i den svenska lagstiftningen. Ändringarna kan man läsa om i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2008:3. Det har också kommit en del ändringar när det gäller kemiska produkter och biotekniska organismer. Se KIFS 2008:2.

Transport av farligt gods

Här har det kommit två nya ändringar som är bra att ha koll på. En rör begränsning av flyktiga organiska ämnen VOC vid transport av vissa petroleumbränslen. Den andra rör utbildning av förare som transporterar farligt gods. Ändringarna kan man hitta i föreskriften om transport av farligt gods på väg och terräng ( MSBFS:2011:1). Man har även slagit fast att hushållsbatterier inte räknas som farligt gods. Ändringarna började att gälla i februari i år.

Kemikalier ska bort

Inom en period av fem år kommer ytterligare sex kemikalier att bli tillståndspliktiga.

Ämnena är:

Musk xylene som används i skönhetsprodukter och rengöringsmedel.

MDA som används som härdare i lim och plast.

HBCDD används som flamskyddsmedel i exempelvis elektroniska produkter, möbler och bilinredningar.

DEHP är en mjukgörare och används i plast, gummi lim, tapeter, regnkläder och leksaker.

BBP en mjukgörare som används i färg gummi lim och leksaker.

DBP mjukgörare som används i lösningsmedel färg gummi och lim och pvc-plast.

Dessutom förändrades tillsynen på kemikalieområdet när den nya miljötillsynsförordningen trädde i kraft den 1 mars i år ( SFS 2011:13). Det innebär att bland annat att kemikalietillsynen samlas hos kemikalieinspektionen och tillsynen av Reach och andra kemikalieförordningar integreras i resten av kemikalietillsynen.

Industriutsläppsdirektivet:

Sju EU-direktiv om industriutsläpp ska bli ett. Samtidigt skärps reglerna, bland annat när det gäller val av bästa möjliga teknik där detta kommer att bli en aktiv del av tillståndsprocessen. Bland annat ska tillståndsmyndigheterna sätta gränsvärde utifrån bästa möjliga teknik.

Det nya industriemissionsdirektivet, IED, har trätt i kraft och ska vara införd i svensk lagstiftning den 7 januari 2013. Från början gäller det för helt nya anläggningar, ett år senare, 2014, även för befintliga.

Rohs-växer

Rohs-direktivet har gjort att användningen av bland annat kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom minskat i elektriska och elektroniska produkter. Nu finns det förslag på att reglerna framöver ska gälla för alla elektroniska produkter, även medicinsk utrustning, övervakning och kontrollinstrument. Det ska också bli svårare att undantas från reglerna. Rådet förväntas ta beslut i frågan den 11 april och ungefär ett och ett halvt år senare ska det vara implementerat.

Plan och bygglagen

Den 2 maj får vi en ny plan och bygglag. Syftet har varit att modernisera och effektivisera den nuvarande lagstiftningen. Högsta prioritet i den nya omarbetade lagen är att samordna processen så att ett ärende inte ska valsa runt förlägne innan man kommer till beslut.

Några andra nyheter:

Man kan inte överklaga enligt plan- och bygglagen om ett ärende passerat miljöbalken och fått avslag.

Nytt språk och lättare att hitta.

Det ska bli tydligare vem som ansvarar för vad.

Man ska beakta miljö- och klimataspekter vid planläggning och byggande.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.